موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

نمونه قرارداد کلینیک زیبایی

هر قرارداد با توجه به شرایط خاص خود نگارش می گردد. به طور مثال در قرارداد تنظیم شده موکل فاقد صلاحیت علمی و قانونی برای راه اندازی کلینیک زیبایی پوست و مو بود. فلذا شرایط قرارداد به نحوی تنظیم گردید که موکل از لحاظ قانونی فاقد مسئولیت کیفری باشد. با این اوصاف (دخالت در امور پزشکی) به یاد داشته باشید نسبت به استفاده از قراردادهای آماده پرهیز نمایید.

بنام خدا

قرارداد حاضر فی مابین آقای/خانم... فرزند... متولد... به شماره ملی... و به نشانی... که به اختصار در این قرارداد طرف اول نامیده می شود و آقای/خانم... فرزند... متولد... به شماره ملی... و به نشانی... که به اختصار در این قرارداد طرف دوم نامیده می شود بر مبنای ماده 10 قانون مدنی و توافقات حاصله منعقد گرديده است و طرفين ضمن عقد حاضر متعهد و ملزم به اجرای تمامی تعهدات و مفادی که در اين قرارداد و از قانون نشات می گیرد می باشند .

ماده 1- تعریف عناوین

سرمایه گذار یا عامل : طرف اول قرارداد محسوب می شود که اقدام به تهیه محل، ابزار، دستگاه، پرسنل، لوازم مصرفی می نماید.

اپراتور یا متصدی: طرف دوم قرارداد محسوب می شود که اقدام به انجام فعالیت موضوع قرارداد مباشرتاً و به همراه شخص دارای صلاحیت علمی و قانونی می نماید.

پزشک: شخص ثالثی است که از سوی طرف دوم معرفی و به کار گرفته می شود و دارای پروانه معتبر طبابت بوده و دارای مجوز و صلاحیت بهره برداری، اداره و فعالیت در راستای موضوع قرارداد را دارد.

ناظر قرارداد: شخصی که با توافق طرفین جهت نظارت بر حسن انجام تعهدات مالی و نظارت بر امور مالی تعیین می گردد.

ماده 2- مدت قرارداد

مدت اين قرارداد از تاريخ... لغایت... به مدت... سال تمام خورشيدی (شمسی) است.

تبصره 1- طرف دوم موظف است طبق برنامه زمانبندی مقرر (... روز در هفته یعنی روزهای زوج/فرد از ساعت... الی...) نسبت به ارائه خدمات اقدام نماید.

تبصره 2- طرفین می توانند در صورت توافق و با تراضی یکماه قبل از پایان موضوع ماده 2 نسبت به تمديد كتبی قرارداد اقدام نمایند.

تبصره 3- آغاز به کار طرف دوم از تاریخ... می باشد. در صورت عدم آغاز به کار در تاریخ مقرر، ایشان میبایست به ازای هر روز تاخیر، روزانه مبلغ.... را به عنوان وجه التزام به طرف اول بپردازد.

ماده 3- آورده طرفین

آورده طرف اول عبارت است از:

1- در اختیار گذاشتن محل موضوع قرارداد به نشانی...

2- ابزار و دستگاه ها که لیست آن مطابق بند 6 ماده 4 به تفصیل بیان گردید.

 تبصره- تمام سرمایه موضوع قرارداد متعلق به طرف اول بوده و طرف دوم با امضاء ذیل قرارداد اقرار میدارد هیچگونه ادعایی نسبت به سرمایه، دستگاه ها و... نداشته و دستگاه ها را صحیح و سالم تحویل گرفته است.

آورده طرف دوم عبارت است از :

انجام کلیه خدمات مورد توافق به شرح ذیل تحت نظر پزشک متخصص پوست و مو:

1- خدمات پوستی و لیزر

2- میکرودرم

3- هیدرودرم

4- مزو تراپی

5- هایفو تراپی

6- کربوکسی تراپی

تبصره 1- بهره برداری از امکانات موضوع قرارداد می بایست با شرایط مقرر و اخذ کلیه مجوزهای قانونی مرتبط صورت پذیرد.

تبصره 2- مجوزهای لازم می بایست توسط طرف دوم قبل از شروع به فعالیت اخذ گردد و عبارت است از:

(به ترتیب کلیه مجوزهایی که طرف دوم مکلف به دریافت آن می باشد درج گردد)

تبصره 3- طرف دوم صرفاً حق استفاده از امکانات موجود، جهت انجام امور مندرج  در قرارداد و طی مدت مشخص شده دارد.

تبصره 4- طرف دوم با امضاء ذیل قرارداد اقرار می نمايد كه هيچگونه وجه يا مالی تحت عناوينی همچون سر قفلی، حق ‌صنفی،‌ حق كسب،‌ پيشه يا تجارت و غيره به طرف اول پرداخت نكرده است و يد او در مورد آورده طرف اول امانی است.

ماده 4- تعهدات طرفین

تعهدات طرف اول عبارت است از :

1- تامین لوازم، مواد طبی و مصرفی مرتبط با اجرای قرارداد با کیفیت متعارف که مورد تایید وزارت بهداشت باشد

2- تعمیر و راه اندازی دستگاه های موضوع قرارداد

3- تامین منابع انسانی مورد نیازجهت اجرای قرارداد

4- پرداخت حق السهم طرف دوم به صورت ماهانه (ابتدای هر ماه) از تاریخ شروع قرارداد

5- تامین شرایط محیطی مناسب برای انجام موضوع قرارداد و امکانات استریل سازی و ضدعفونی

6- تهیه لیست کامل از دستگاه ها و وسایل موجود شامل تعداد، نوع و...

تعهدات طرف دوم عبارت است از:

1- دریافت کلیه مجوزهای قانونی برای انجام خدمات موضوع قرارداد

2- انعقاد قرارداد با پزشک دارای پروانه طبابت معتبر جهت انجام امور خدمات موضوع قرارداد و به کارگیری پزشک، حضور پزشک و نظارت او بر تمام اقدامات انجام شده در روزهای مختص به طرف دوم الزامی می باشد. (طرف اول هیچ مسئولیتی از حیث پرداخت حق الزحمه و غیره در مقابل پزشک نخواهد داشت)

3- بهره برداری از دستگاه ها و لوازم با رعایت قواعد قانونی، شرعی، اخلاقی و مورد توافق طرفین

4- طرف دوم حق واگذاری موضوع قرارداد تحت هر عنوانی از عناوين از قبيل نمايندگی، وكالت، صلح حقوق، اجاره و غيره ولو مشاعاً و مفروز، جزاً يا كلاً اعم از اصل يا مازاد به ديگری به هيچ نحوی از انحاء نخواهد داشت و صرفاً می تواند در خصوص موضوع خدمات قرارداد با پزشک دارای صلاحیت اقدام به انعقاد قرارداد نماید.

5- اخذ رضایت نامه و برائت نامه از مراجعین برای انجام کلیه اقدامات در راستای خدمات موضوع قرارداد

6- تحویل کلیه لوازم، وسایل و مواد اولیه مصرف نشده به صورت صحیح و سالم در پايان مدت قرارداد يا لدی الفسخ

7- ارائه شماره حساب جهت پرداخت منافع حاصل از قرارداد

8- یک فقره سفته/ چک/ ضمانت بانکی، به عنوان تضمین حسن انجام وظیفه و همچنین به عنوان ضمانت به مبلغ... با مشخصات... به صورت امانی به طرف اول پرداخت می گردد.

تعهدات طرفینی عبارت است از:

1- امضاء لیست تهیه شده مطابق بند 6 ماده 4  که می بایست پیوست قرارداد گردد.

2- طرفین توافق نمودند که طرف اول در همه حال و در طول مدت و تا زمان تسويه حساب های فی مابين حق اعمال نظارت نسبت به موضوع قرارداد را شخصاً يا از طریق اعطای نمايندگی به هر شخص حقيقی يا حقوقی ولو عادی و یا به صورت وكالت دارد.

3- طبق توافق طرفین خانم... را به عنوان ناظر قرارداد تعیین و وظیفه نظارت بر کلیه  امور مالی، اداری، کارکنان، پذیرش ها و پرونده ها را دارد. فلذا عزل ناظر طبق توافق طرفین امکان پذیر است.

4- طبق توافق طرفین از انقضای مدت اين قرارداد و يا از تاريخ وقوع فسخ، طرف اول متعهد و ملزم به تسویه حساب اين قرارداد بوده و سهم طرف دوم را پس از تخلیه ملک مرقوم و تحویل ابزار و وسایل در مقابل دريافت رسيد تأديه نماید.

5- پرداخت مالیات مستغلات، عوارض شهرداری با طرف اول و پرداخت مالیات مشاغل، مفاصا حساب تامین اجتماعی و هزینه های ناشی از انجام موضوع قرارداد با طرف دوم خواهد بود.

6- در صورت تمایل به استفاده از دستیار یا پرسنل شخصی توسط طرف دوم، قرارداد تنظیمی مابین طرف دوم و دستیار بوده و از این جهت هیچ گونه رابطه استخدامی بین طرف اول و دستیار یا پرسنل موضوع این ماده برقرار نخواهد شد و طرف اول هیچ نوع مسئولیتی برای پرداخت دستمزد، سنوات، بیمه، مالیات بر درآمد، تامین اجتماعی و سایر حقوق مندرج در قانون کار را نخواهد داشت.

تبصره- طبق توافق طرفین طرف اول اختیار در انجام تبلیغات برای خدمات موضوع قرارداد را دارا می باشد.

ماده 5- تقسیم منافع حاصل از قرارداد

درآمد حاصل از ارائه کلیه خدمات موضوع قرارداد پس از کسر هزینه های دارویی و مصرفی به نسبت 60 درصد کل درآمد برای طرف اول و 40 درصد کل درآمد برای طرف دوم تعیین گردید.

ماده 6- جهات فسخ قرارداد

1- انقضای مهلت تعیین شده در قرارداد و عدم تمدید آن از سوی طرفین

2- طبق توافق طرفین چنانچه طرف اول در طريقه اعمال، رفتار و نحوه کار طرف دوم، تخلف يا ايرادی مشاهده نمود و يا عمليات موضوع اين قرارداد را به طريقی كه طرف دوم مطابق شرایط مقرر در قرارداد باید اداره نمايد، ننماید می تواند با ارسال اظهارنامه ای مبنی بر فسخ نسبت به فسخ قرارداد اقدام و با ارجاع موضوع به داوری، نسبت به تایید فسخ قرارداد به وسیله داور اقدام نماید.

تبصره 1- تشخيص عدم رعایت شرایط مقرر و... با داور می باشد و تشخیص ایشان در خصوص احراز تخلف قاطع و غير قابل اعتراض بوده و لازم الاجراء است.

تبصره 2- حق فسخ موضوع این ماده به مدت 1 سال از تاریخ وقوع عقد می باشد.

3- در صورت عدم شروع به کار از سوی طرف دوم و یا توقف بیش از 10 روز که ناشی از فعل و اراده ایشان باشد و همچنین در اثر قوه قاهره پیش نیامده باشد، طرف اول حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

تبصره 1- در طول مدتی که طرف دوم اقدام به توقف کار را نموده است هیچ نوع حقی اعم از حق الزحمه و حق الحضور به وی تعلق نمی گیرد و بایستی معادل درآمد روزانه مرکز را به ازای روزهایی که مرکز تعطیل بوده، به عنوان خسارت به طرف اول بپردازد.

تبصره 2- تعیین میزان خسارت موضوع این ماده با داور است.

4- چنانچه طرف اول به مدت 2 ماه متوالی یا 4 ماه متناوب از تادیه حق الزحمه و درصد تعیین شده برای طرف دوم خودداری کند، طرف دوم حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده 7- خسارات

1- در صورت بروز هرگونه نقص، آسیب یا خسارات به دستگاه ها و لوازم کلینیک که ناشی از استفاده ناصحیح، قصور، بی احتیاطی، روشن بودن بیش از حد و استفاده بیشتر از حد تعیین شده و یا شکستن دستگاه ها  و یا هر گونه آسیب دیگری که مربوط به قوه قاهره نبوده و به فعل اشخاص مرتبط باشد، طرف دوم مسئول جبران خسارت خواهد بود.

تبصره- چنانچه ضرر وارده به جهت عدم رعایت نظامات و مقررات و عدم کسب مجوزهای لازم و استفاده از افراد غیر مجاز منجر تعطیلی محل قرارداد گردد، علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده، طرف دوم مکلف به پرداخت خسارات قراردادی و قانونی می باشد و جمع این دو خسارت امکان پذیر می باشد.

2- در صورت عدم رعایت شرایط مقرر از سوی طرف دوم در صورت بروز خسارت، علاوه بر جبران خسارت وارده در صورت تعطیلی محل موضوع قرارداد به ازای هر روز مکلف به پرداخت.... به عنوان وجه التزام می باشد.

3- در صورت عدم رعایت شرایط مقرر از سوی طرف اول در صورت بروز خسارت علاوه بر جبران خسارت وارده در صورت تعطیلی محل موضوع قرارداد به ازای هر ماه مکلف به پرداخت.... به عنوان وجه التزام می باشد.

4- در صورت بروز هرگونه خسارت قراردادی و یا غیر قراردادی از سوی هر یک از طرفین در صورت تایید داور با جلب نظر کارشناس مسبب مسول پرداخت می باشد.

ماده 8- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف  اعم از تفسير، اجرا، فسخ، بطلان، اقاله، ایفا تعهدات قرارداد و....، آقای/ خانم.... با حق صلح و سازش، بعنوان داور مرضی الطرفين نسبت به مورد اظهار نظر و اقدام به صدور رای مينمايد كه تصميم مذكور قطعی و لازم الاجراست. ابلاغ اوراق مربوط به داوری از طریق پست جمهوری اسلامی و در آدرس مقرر در قرارداد خواهد بود. در صورت تغییر آدرس، طرفین می بایست آدرس جدید را به داور رسماً اعلام نمایند. مدت داوری 3 ماه از تاریخ تقاضای مکتوب هر یک از طرفین از داور  جهت داوری خواهد بود. داور مکلف است در تاریخ اخذ تقاضای داوری، رسیدی مشتمل بر تاریخ و مشخصات تقاضا کننده و موضوع اختلاف به متقاضی ارائه نماید .

اين قرارداد مشتمل بر 8 ماده و 14 تبصره و ... ضمیمه در سه نسخه متحد المتن و دارای اعتبار يكسان و واحد تنظيم، امضاء و مبادله گرديد و لازم الاجرا است.

logo-samandehi