موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

وکیل تامین خواسته

با گسترش روابط اقتصادی و اجتماعی و افزایش روابط مالی بین اشخاص حقیقی و حقوقی در جامعه و افزایش دعاوی و طولانی شدن فرآیند رسیدگی و خلاء های قانونی شاید برای شما هم پیش آمده باشد که برای احقاق حقوق خود ناگریز از طرح دعوی حقوقی و کیفری در مرجع قضایی صالح شده باشید و باتوجه به اینکه ممکن است خوانده دعوی شما برای جلوگیری از نیل شما به خواسته خود پس از صدور حکم اقدام به مخفی نمودن یا از دسترس خارج کردن اموال خویش نماید و شما برای این که بتوانید مانع این عمل وی شوید نیازمند اقدام قانونی باشید.

مواردی که در خصوص تامین خواسته می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • بهترین وکیل  تامین خواسته در تهران کیست؟
  • نحوه طرح درخواست تامین خواسته چگونه است؟
  • مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تامین خواسته کجاست؟
  • هزینه تامین خواسته چقدر است؟

تامین خواسته چیست؟

تامین خواسته یعنی توقیف اموال به گونه ای که دسترسی به خواهان به خواسته رو تضمین کند.

تامین خواسته با هدف سهولت در اجرای حکم در آینده توسط خواهان انجام می گیرد چراکه فرآیند دادرسی عموماً طولانی است و به خوانده فرصت می دهد تا اموال خود را پنهان یا از دسترس خارج نماید و خواهان بعدا از ماه ها انتظار پس از برای صدور حکم در مرحله اجرا با اعسار خوانده روبرو می گردد ودر نتیجه خواهان بعد از مدتها  و طی مراحل مختلف  فرآیند دادرسی  تا صدور حکم و به تبع آن صدور اجراییه نمی تواند انتظارات خود را در راستای اجرای حقوق خود به وسیله حکم دادگاه تامین نماید به منظور جلوگیری از این مشکل در دعاوی مختلف که شرایط اخذ دستور تامین خواسته وجود دارد میتوان بر مبنای قانون  صدور قرار تامین خواسته را در هر مرحله از دادرسی یا حتی قبل از طرح دعوی از دادگاه صالح درخواست نمود و بدین وسیله به اندازه خواسته از اموال بلامعارض خوانده را به عنوان تامین خواسته توقیف نماید تا به هنگام اجرای حکم دغدغه ای اجرای حکم را نداشته باشد.

موضوع تامین خواسته شامل چیست؟

موضوع تامین خواسته میتواند مال معین یا وجه نقد باشد.

فوری بودن تامین خواسته

تامین خواسته از امور فوری است بدین معنی که از اموری است که دادگاه باید فورا درخصوص آن به صورت شکلی اتخاذ تصمیم نماید بر اساس ماده 115 قانون آیین دادرسی مدنی برای صدور قرار تامین خواسته وقت رسیدگی تعیین نمی شود و خوانده نیز تامین می شود و دادگاه با بررسی مدارک در صورت قوی بودن دلایل نسبت به صدور قرار تامین خواسته اقدام می نماید.

اقسام تامین خواسته

بر اساس ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخواست تامین خواسته به سه صورت قابل طرح است:

قبل از تقدیم دادخواست دعوی اصلی

اگر درخواست تامین خواسته قبل از طرح دادخواست دعوی اصلی مطرح شود، دادگاه قرار تامین خواسته صادر خواهد نمود. در این صورت خواهان موظف است ظرف 10 روز  از صدور قرار تامین خواسته نسبت به طرح دعوی اصلی اقدام نماید در غیر این صورت خوانده اختیار خواهد داشت از دادگاه صادر کننده قرار تامین خواسته تقاضا لغو قرار تامین خواسته نماید.

ضمن دادخواست دعوی اصلی

در این صورت دادگاه ابتداً در وقت فوق العاده نسبت به درخواست تامین خواسته تعیین تکلیف می نماید و قرار تامین خواسته یا رد قرار تامین خواسته را صادر می نماید. سپس نسبت به دعوی اصلی در صورت تکمیل بودن دادخواست تعیین وقت نموده و به دعوی مطابق مقررات رسیدگی می نماید.

بعد از تقدیم دادخواست (در جریان دادرسی)

هنگامی که درخواست تامین خواسته بعد از تقدیم دادخواست اصلی انجام می شود دو حالت متصور است:

الف: دادخواست تجدیدنظر توسط خوانده به دادگاه تقدیم نشده است: در این حالت صدوور قرار تامین خواسته در صلاحیت دادگاه بدوی است.

ب: خوانده  دادخواست  تجدیدنظرخواهی را به دادگاه تقدیم نموده است: دادگاه بدوی در این حالت دیگر صالح به رسیدگی نیست و درخواست قرار تامین خواسته ضمیمه پرونده تجدیدنظر شده و به دادگاه تجدیدنظر ارسال و توسط این دادگاه رسیدگی می شود.

هزینه تامین خواسته چقدر است؟

درخواست تامین خواسته مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است. هزینه درخواست تامین خواسته برابر با هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی است.

شرایط تامین خواسته چگونه است؟

میزان خواسته معلوم و معین باشد: مطابق ماده 113 قانون آیین دادرسی مدنی باید میزان آنچه خواهان قصد توقیف آن را دارد معلوم باشد و اگر قصد توقیف اصل مالی را دارد باید آن مال عین معین باشد.

موعد تسلیم طلب یا مال معین فرارسیده باشد: لازم است دقت شود آنچه خواهان تقاضای توقیف آن را دارد، موعد تادیه آن مال یا تسلیم آن فرا رسیده باشد.

البته این قاعده یک استثنا دارد " نسبت به طلب یا مال معین که هنوز موعد تسلیم آن فر نرسیده است در صورتی که مال مورد تامین خواسته مستند به سند رسمی باشد و در معرض تضییع و تفریط  باشد می توان درخواست تامین خواست نمود." ( ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی)

درخواست تامین خواسته ، خوانده دعوت نمی شود: بر اساس ماده 115 قانون آیین دادرسی مدنی  درصورتی که درخواست تامین خواسته شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به نظر قاضی برساند و قاضی بدون اخطار به طرف با بررسی دلایل  به درخواست رسیدگی نموده ، قرار تامین خواسته صادر یا آن را رد می نماید.

درخواست تامین خواسته باید مرتبط با دعوی اصلی باشد.

برای مثال در برخی دعاوی مانند دعوی طلاق قرار تامین خواسته معنا ندارد.

موارد صدور قرار تامین خواسته چیست؟

صدور قرار تامین خواسته بدون  اخذ تودیع خسارت احتمالی بر اساس ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی  در مواردی درخواست صدور قرار تامین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی قابل پذیرش است:

     الف: دعوی مستند به سند رسمی باشد: بهتر است بدانید در صورتی خسارت احتمالی اخذ نمی گردد که سند رسمی صراحتاً دلالت روشنی برخواسته داشته باشد در غیر این صورت  خسارت احتمالی اخذ می شود.

     ب: خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد: صدور قرار تامین خواسته در این حالت منوط به احراز در معرض تضییع یا تفریط بودن خواسته است .

          ت: اسناد تجاری واخواست شده: منظور از اسناد تجاری واخواست شده برات ، سفته و چک است.

اگر کسی به استناد سند تجاری واخواست شده درخواست قرار تامین خواسته نماید خسارت احتمالی برای صدور قرار تامین خواسته اخذ نمی گردد اما اگر سند تجاری واخواست نشده باشد خسارت احتمالی اخذ نمی گردد.

        ج: تامین خواسته کیفری: بر اساس ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه شاکی تامین ضرر و زیان خود را مطالبه نماید قرار تامین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی صادر می شود.

صدور قرار تامین خواسته با اخذ خسارت احتمالی چگونه است؟

بر اساس بند د ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی  در صورتی که تامین خواسته به استناد موارد فوق الذکر ممکن نباشد خواهان می تواند با تودیع خسارت احتمالی از دادگاه درخواست صدور قرار تامین خواسته نماید در این صورت دادگاه ابتدا به خواهان اخطار می کند مبلغ تعیین شده به عنوان خسارت احتمالی را تودیع نماید تا قرار تامین خواسته صادر گردد. مهلت تودیع خسارت احتمالی و میزان خسارت احتمالی به نظر دادگاهست  ادعای اعسار نسبت به تودیع خسارت احتمالی پذیرفته نیست. خسارت تامین خواسته باید حتماً وجه نقد باشد و ضمانت نامه معتبر بانکی ،چک، طلا و ... جای وجه نقد را نمی گیرد و قابل پذیرش نیست.

اگر پس از صدور قرار تامین خواسته، خواهان از درخواست تامین خواسته منصرف شود و تقاضای استرداد خسارت احتمالی تامین خواسته را داشته باشد دو حالت ممکن است پیش آید:

تامین خواسته اجرا شده باشد: امکان لغو قرار تامین خواسته و استرداد خسارت احتمالی وجود ندارد

تامین خواسته هنوز اجرا نشده باشد: دادگاه می تواند قرار تامین خواسته را لغو نماید و خسارت احتمالی را به خواهان مسترد نماید.

نمونه قرار تامین خواسته:

به تاریخ... در وقت فوق العاده پرونده کلاسه... شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران مجتمع قضایی شهید... تحت نظر است. ملاحظه می گردد خواهان خسارت احتمالی مورد نظر دادگاه را تودیع نموده است.لذا دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور قرار تامین خواسته می نماید:

در خصوص درخواست آقای... به وکالت از آقای... به خواسته صدور قرار تامین خواسته به مبلغ یک میلیارد ریال، نظر به این که دعوی خواهان مستند است به یک برگ سند عادی و نامبرده خسارت احتمالی مورد نظر دادگاه را طبق فیش بانکی به شماره 0631/98  تودیع کرده است، لذا دادگاه ارکان و شرایط تامین خواسته را فراهم م محرز دانسته و به استناد بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار تامین خواسته معادل یک میلیارد ریال از اموال بلامعارض خوانده با رعایت مستثنیات دین صادر می نماید. این قرار ظرف 10 روز پس از اباغ، قابل اعتراض در این دادگاه می باشد. قرار پس از ابلاغ به خوانده قابل اجراست.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران

نام و نام خانوادگی

بهترین وکیل تامین خواسته در تهران کیست؟

بهترین وکیل تامین خواسته کسی است که ضمن داشتن پروانه وکالت معتبر از کانون وکلای دادگستری  با نحوه صدور قرار تامین خواسته و شیوه درخواست آن اطلاع کامل داشته باشد و با رویه دادگاه ها  در صدور قرار تامین خواسته آشنا بوده و  دارای تبحر و تجربه کافی باشد.

موسسه حقوقی دادآوران نستوه با داشتن دپارتمان های تخصصی مفتخر به معرفی وکیل تامین خواسته به شما عزیزان می باشد.

برای مشاوره با وکیل تامین خواسته می توانید هم اکنون از طریق شماره های22873972 (021) و 22881951 (021)  با ما در ارتباط باشید.

logo-samandehi