موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

وکیل تنظیم دادخواست حقوقی

مطابق قانون رسیدگی در دادگاه های حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست است و فلذا دادگاه بدون تقاضای خواهان که همان دادخواست است نمی تواند شروع به رسیدگی نماید.

هرچند در قانون در مواردی از عنوان درخواست برای خواهان استفاده نموده است که در رویه فقط دادخواست مورد پذیرش محاکم است.

تنظیم دادخواست دارای شرایطی است که اگر به درستی طرح نگردد می تواند موجبات ورود ضرر را به همراه داشته باشد که از جمله آن رد دعوی و شکست در دعوی مطروحه باشد.

شما می توانید برای تنظیم دادخواست از مشاوره وکیل متخصص حقوقی از موسسه حقوقی دادآوران نستوه بهره مند گردید.

مواردی که در خصوص تنظیم دادخواست حقوقی مورد نظر قرار گیرد عبارت است از

 • بهترین وکیل تنظیم دادخواست حقوقی کیست؟
 • هزینه دادخواست حقوقی چقدر است؟
 • شرایط تنظیم دادخواست چگونه است؟
 • وکیل تنظیم دادخواست حقوقی در تهران کیست؟

چه مواردی در دادخواست قید می گردد؟

مطابق قانون دادخواست می بایست با زبان فارسی تنظیم گردد و دارای شرایط ذیل باشد:

 • نام و نام خانوادگی خواهان به اضافه آدرس و شماره تلفن
 • نام و نام خانوادگی خوانده به اضافه آدرس و شماره تلفن
 • تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه خواسته مالی نباشد
 • جهاتی که خواهان خود را مستحق مطالبه می داند
 • آنچه خواهان از دادگاه درخواست دارد
 • ذکر ادله که برای اثبات ادعا نیاز است اعم از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و گواهی گواه و...
 • امضاء دادخواست

موارد رد دادخواست چیست؟

در مواردی دادخواست دارای ایراد است و باید ایرادات آن رفع گردد که اخطار رفع نقص ظرف 2 روز برای خواهان ارسال می گردد و از آن تاریخ 10 روز به وی مهلت داده می شود که تا نقایص را رفع نماید از جمله:

 • عدم اعلام نشانی خوانده
 • عدم تعیین خواسته و بهای آن
 • جهاتی که خواهان خود را مستحق مطالبه می داند
 • درخواستی که خواهان از دادگاه دارد
 • عدم ذکر ادله و مستندات
 • عدم الصاق تمبر قانونی

عدم رفع نقایص در مهلت مقرر منجر به صدور قرار رد دعوی می گردد و خواهان می تواند ظرف 10 روز به این قرار در همان دادگاه اعتراض نماید.

عدم پرداخت هزینه انتشار آگهی چه نتیجه ای دارد؟

هرگاه خواهان ظرف 1 ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر دادگاه هزینه انتشار آگهی را تادیه ننماید دادخواست وی به وسیله دفتر رد خواهد شد.

قرار رد دعوی صادره ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه می باشد.

عدم اعلام نشانی خواهان و آدرس چه نتیجه ای دارد؟

هرگاه خواهان نتواند اقامتگاه و نشانی خوانده را مشخص نماید می تواند تقاضای نشر آگهی نماید که موضوع جلسه در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی می گردد حال چنانچه خواهان یا محل اقامت وی در دادخواست معلوم نباشد ظرف دو روز دادخواست وی رد می شود.

آثار رد دادخواست چیست؟

هرچند رد دادخواست از لحاظ حقوقی اعتبار امر مختومه ندارد و خواهان می تواند مجدداً پس از رفع نقایص اقدام به ثبت دادخواست نماید لیکن این موضوع می تواند موجب ورود خسارت همچون از دست رفتن هزینه دادرسی و زمان گردد.

بهترین وکیل تنظیم دادخواست حقوقی کیست؟

بهترین وکیل تنظیم دادخواست حقوقی در پاسداران و تهران وکیلی است که نسبت به موضوعات حقوقی آشنایی کامل داشته باشد و همچنین در امور حقوقی دارای تبحر و تخصص باشد.

logo-samandehi