موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

راه های وصول مهریه

مهریه مالی است که مرد هنگام ازدواج برای زن تعیین میکند، در واقع مهریه هدیه ای است از سوی شوهر که در قبال ازدواج به زن می دهد. برا اساس قانون زن به محض وقوع عقد نکاح مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع دخل و تصرفی را در آن انجام دهد.

مواردی که در خصوص وکیل مطالبه مهریه باید مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • وکیل مطالبه مهریه در پاسداران کیست؟
  • شرایط مطالبه مهریه چگونه است؟
  • راه های مطالبه مهریه چیست؟
  • هزینه وکیل مطالبه مهریه چقدر است؟

گفتیم که به محض وقوع عقد نکاح زن مالک مهر می شود، لکن چنانچه زن پیش از رابطه زناشویی قصد طلاق داشته باشد و یا مرد بخواهد وی را طلاق دهد بایستی نیمی از مهریه را به او بپردازد.

مهریه از نظر زمان پرداخت و امکان مطالبه انواعی دارد:

مهریه عندالمطالبه که به محض مطالبه از سوی زن بایستی پرداخت شود. اصل بر عندالمطالبه بودن مهریه است مگر عندالاستطاعه بودن آن ذکر شده باشد. مطالبه مهریه عندالاستطاعه منوط است به اثبات تمکن مالی مرد و معرفی مال از وی به  دادگاه.

مهریه ممکن است حال باشد و یا موجل:

مهریه موجل، مهریه ای است که برای مطالبه آن اجل یا مهلتی تعیین شده باشد. مثلاً زوجین در سال 98 ازدواج کنند اما مهریه را برای سال 99 قرار دهند.

برای مطالبه مهریه دو راه وجود دارد:

1- مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست مطالبه مهریه: در این فرض زن یا وکیل یا قیم وی ضمن تقدیم دادخواست مطالبه مهریه، می تواند  تقاضای تامین خواسته نموده و اموال شوهر را توقیف نماید.

مطالبه مهریه یک دعوی حقوقی بوده و مستلزم تعیین وقت ابلاغ به طرفین و غیره می باشد. برای این امر زن بایستی زن ازدواج را با مدارک شناسایی و تقدیم دادخواست به دادگاه ارائه داده و تقاضای مطالبه مهریه را نماید.

2- راه دیگری که برای عموم کمتر شناخته شده است، مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت است.

مطالبه از طریق اجرای ثبت مزایایی دارد. از جمله اینکه این مطالبه نیاز به دادخواست ندارد و صرفاً از طریق درخواست انجام میگیرد بنابراین به تعیین موعد و رعایت مواعد و ابلاغ نیازی نداشته و به محض دریافت درخواست عملیات وصول آغاز شده و اموال شوهر توقیف می شود، ثانیاً ممکن است که به دلیل ماهیت اداری داشتن اداره ثبت و قبح کمتر آن نسبت به دادگاه ها، صلح و سازش احتمالی بین زن وشوهر آسانتر باشد.

برای مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت لزوماً بایستی سند رسمی وجود داشته باشد، بنابراین چنانچه مهریه در سند غیر رسمی باشد وصول آن تنها از طریق دادگاه ممکن خواهد بود.

برای مطالبه از طریق اجرای ثبت بایستی تقاضانامه ای کتبی مشتمل بر:

  • نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل اقامت درخواست کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او.
  • نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل اقامت متعهد.
  • موضوعی که اجرای آن تقاضا شده است.
  • شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه

به دفتر ازدواج مراجعه نماید، سردفتر بر اساس ماده ۵ آیین نامه یاد شده با احراز هویت درخواست کننده و احراز صلاحیت خود، بایستی موارد زیر را انجام دهد:

صدور اجرائیه و ارسال آن به اداره ثبت

سردفتربایستی کپی سند را در برگ های ویژه ظرف ۲۴ ساعت با خط خوانا در سه نسخه تهیه کرده و موضوع تعهد (مطالبه سکه، وجه نقد و … ) در محل مخصوص آن نوشته ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضای زوجه، اوراق اجراییه را امضا کرده و با مهر ویژه (اجرا شود) ممهور کرده و برای اجرا نزد مسئول اجرای ثبت می فرستد و رسید آن را دریافت می کند.

اطلاع دادن به زوج یا ضامن از صدور اجرائیه سردفتر ازدواج مکلف است بعد از صدور اجرائیه مراتب تقاضای زوجه را به آخرین نشانی زوج از طریق پست سفارشی اطلاع داده و اوراق اجرائیه را به ضمیمه قبض پست به او اطلاع دهد.

پس از ابلاغ اجراییه به زوج، وی ده روز فرصت دارد که دین خود را بپردازد یا مالی معرفی کرده و یا ترتیبی اتخاذ کند که اجرا میسور شود.

چنانچه زوج مهریه را پرداخت نکند ، اموال وی بازداشت شده و پس از مزایده به فروش رسیده و دین وی پرداخت می گردد.

همچنین چنانچه زوجه در هر مرحله از اجرا ، از ادامه اجرا انصراف دهد، از پرداخت نیم عشر دولتی معاف است.

چنانچه در زمینه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت یا دادگاه و یا وصول سایر دیون و معوقات پرسشی داشته و یا نیاز به مشاوره دارید، با ما تماس بگیرید.

logo-samandehi