موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

آیا تعیین عنوان مجرمانه از سوی شاکی یا وکیل او ضروری است؟

در موارد بسیاری دیده شده که معاونت ارجاع دادسراهای عمومی و انقلاب، شاکی یا وکیل او را ملزم به تعیین عنوان مجرمانه در شکواییه تقدیمی می نمایند. حال آنکه تعیین عنوان مجرمانه در شکواییه بنا به جهات ذیل صحیح نیست.
۱.عدم تعیین عنوان مجرمانه موکل را کمتر در معرض شکایت افترا قرار داده و دفاع در خصوص چنین شکایتی را تسهیل می نماید. (خصوصا در فرضی که قرار منع تعقیب به سبب جرم نبودن عمل صادر شود)
۲. تعیین عنوان مجرمانه راه را برای صدور قرار منع تعقیب (در فرض اختلاف نظر بازپرس و شاکی در تعیین عنوان مجرمانه) هموار می نماید. برای مثال شکایتی مبنی بر سرقت مطرح شده و بازپرس عمل متهم را سرقت ندانسته و خیانت درامانت میداند. در چنین فرضی به صرف این نظر اقدام به صدور قرار منع تعقیب می نماید، حال آنکه مکلف است نسبت به تفهیم اتهام خیانت درامانت به متهم اقدام نماید. 
حال مساله اینجاست، در مقابل چنین اصراری از سوی معاونت ارجاع چه باید نمود:
۱. در بدو امر از مقام ارجاع بخواهید چنین تقاضایی را به صورت مکتوب ذیل شکواییه تنظیمی شما قید نماید. ممکن است همین تقاضا سبب عدول از این درخواست گردد.
۲. به مقام قضایی مربوطه متذکر گردید مطابق بند ب ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری آنچه میبایست در شکواییه قید گردد موضوع جرم است نه عنوان مجرمانه. موضوع جرم شامل تشریح فعل مادی ارتکابی از سوی مشتکی عنه است، حال آنکه تشخیص عنوان اتهام بر عهده مقام تحقیق یا رسیدگی است.  دلیل دیگر مقوم این استدلال این است که شاکی آگاه به تمام عناوین اتهامی نبوده و قانونگذار نیز به همین جهت به تشریح موضوع جرم اکتفا نموده فلذا حال که چنین تکلیفی برای شاکی وجود ندارد، به طریق اولی برای وکیل او نیز وجود نخواهد داشت. 
۳. قانونگذار ضمانت اجرایی برای عدم تکمیل موارد مشخص شده در ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی ننموده است، فلذا عدم پذیرش شکواییه به این سبب امکان پذیر نیست. 
۴.در صورت اصرار شما بر موضع خود و عدم پذیرش شکواییه از سوی معاونت ارجاع، به ایشان متذکر گردید اولا مطابق بند ۵ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات “استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی” مستوجب مجازات انتظامی از درجه ۶ تا ۱۰ است. ثانیا به موجب ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی “عدم قبول شکایت” جرم انگاری گردیده است.

 

logo-samandehi