موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

اعمال نفوذ بر خلاف حق

یکی از جرائم مهم و حساس که به دلیل ارتباط با نظم عمومی و احتمال ایجاد جو بدبینانه نسبت به نهادها و سازمانهای دولتی، عمومی و نظامی همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است، جرم اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی می باشد.

بیشتر بدانید: وکیل با نفوذ

مواردی که در خصوص اعمال نفوذ می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • مجازات اعمال نفوذ چیست؟
  • شرایط شکل جرم اعمال نفوذ چیست؟
  • شرایط شکایت در جرم اعمال نفوذ چیست؟
  • راه های اثبات اعمال نفوذ چیست؟
  • نمونه رای اعمال نفوذ چگونه است؟

جهت دریافت مشاوره تخصصی می توانید هم اکنون با وکیل متخصص در موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط باشید و مشاوره تخصصی اخذ نمایید.

اعمال نفوذ چیست؟

بر اساس ماده یک ‌قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی ‌مصوب 29 آذر ماه  1351 که مقرر نموده است، هر کس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی وجه نقد یا ‌فائده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مأمورین مزبوره از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا‌ مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی از یک هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد.

‌هر گاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مأمورین مزبوره و به عنوان اینکه برای جلب موافقت آنها باید پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال ‌مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال و به جزای نقدی از دو هزار ریال الی پانزده هزار ریال محکوم خواهد شد. پس بنابراین مرتکب این جرم می تواند هر شخصی باشد که ادعای اعتبار یا نفوذ را در یکی از کارمندان دولت یا نهادهای عمومی دارد.

پس لازم نیست که مرتکب این جرم لزوماً از کارمندان دولت باشد، بلکه به محض ادعای نفوذ و اعت و دریافت وجه یا هر گونه منفعت مالی دیگر برای جلب موافقت مامورین دولت و نهادهای عمومی، رکن مادی این جرم محقق می گردد.

بیشتر بدانید: چه جرائمی شامل مرور زمان نمی شوند؟

بر اساس ماده 2 همین قانون، هر کس از روابط خصوصی که با مأمورین یا مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد سوء استفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آنها است به‌ نفع یا ضرر کسی برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند از یک ماه الی یک سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. بنابراین تفاوت این ماده با ماده قبل در این است که در ماده 2 از روابط استفاده شده و به ضرر یا به نفع کسی بر خلاف حق و قانون اعمال نفوذی انجام پذیرفته است.

بیشتر بدانید: وکیل دادگاه کیفری 2

بر اساس ماده 3 همین قانون مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تأثیر‌دهند به محرومیت از شغل دولتی از دو الی پنج سال محکوم می‌شوند و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تفویت حقی از اشخاص یا دولت‌ باشد محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد مگر آنکه این عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد.

در این ماده دو حالت متصور شده است:

  • مامور دولت نفوذ اشخاص را در اقدامات خود تاثیر می دهند که به حبس از دو سال تا 5 سال محکوم می شوند.
  • مامور دولت نفوذ اشخاص را در اقدامات خود تاثیر داده است و اقدام فوق موجب تضییع حق اشخاص یا دولت شد ه باشد که در اینصورت مرتکب به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

بیشتر بدانید: بازداشت غیر قانونی

ماده 4 همین قانون چنین مقرر میدارد:

هر وکیل عدلیه که به دعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین قضایی یا اداری یا حکم یا شهود و اهل خبره وجه یا مال یا فایده دیگری‌برای خود یا شخص ثالثی از موکل خود به عنوان اینکه باید به یکی از اشخاص مذکوره بپردازد یا مساعدت آنها را جلب کند تحصیل نماید یا وعده آن را‌قبول کند علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد.

همانطور که مشاهده میکنید موضوع این ماده اعمال نفوذ وکلای دادگستری در نزد قضات و کارمندان دادگستری،کارشناسان یا شاهدان است.وکلای دادگستری به دلیل ماهیت شغلی و احتمال ارتکاب جرم اعمال نفوذ در این ماده مورد اشاره و جرم انگاری قرار گرفته اند.

بیشتر بدانید:قانون مطالبه ارز خارجی

نمونه رای دادگاه در خصوص اعمال نفوذ:

در خصوص شکايت خانم... به همراه وکيل خود خانم بهاره همائی عليه خانم.... داير بر اعمال نفوذ بر خالف حق و مقررات قانونی با توجه به محتويات پرونده شاکيه اظهار داشته که با خانم... در نمايشگاه هنری آشنا شدم قصد رفتن به آلمان را داشتم خانم... اعلام داشت همسرم در سفارت آلمان و وزارت امور خارجه می باشد و دارای نفوذ بوده که مقرر می گردد برای شاکيه ويزا بگيرد و در اين راستا از وی مبلغ پنجاه و پنج ميليون تومان دريافت می کند که صورتحساب و فيشهای الزم را ارائه نموده است با توجه به مراتب فوق و واريز وجه و متواری شدن متهم و عدم حضور در دادسرا و دادگاه جهت دفاع از خود اتهام محرز و به استناد ماده يک قانون اعمال نفوذ بر خالف حق و مقررات قانونی حکم به محکوميت متهم به تحمل دو سال حبس و رد مبلغ پنجاه و پنج ميليون تومان به شاکيه و ده هزار لاير جزای نقدی در حق صندوق دولت صادرو اعالم می گردد رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شعبه صادر کننده رای و سپس ظرف همان مهلت قابل اعتراض در محاکم تجديد نظر استان می باشد.

logo-samandehi