موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

جعل سند

جعل چیست؟
جعل سند چیست؟
شرایط جعل سند چیست؟
مجازات جرم جعل چیست؟
آیا از جرم جعل اطلاع دارید؟
آیا از مجازات جرم جعل اطلاعاتی دارید؟
مدارک شکایت کیفری جعل سند چیست؟
آیا از مجازات جرم جعل اطلاعاتی دارید؟
آیا تمایل دارید نسبت به جرم جعل اطلاعاتی کسب نمایید؟
آیا می دانستید جعل و استفاده از سند مجعول 2 عنوان جداگانه حتی برای جاعل نیز می باشد؟
جرم جعل یکی از دعاوی کیفری است هر چند جرم جعل جرمی فراگیر نیست و فقط عده ای کار جعل را انجام می دهند ولی گاهی اتفاق می افتد که اشخاصی که محکوم به جعل و یا استفاده از سند مجعول می شوند یا مرتکب جرم جعل بدون اطلاع از جعلی بودن مرتکب استفاده از سند مجعول شده است و یا بدون آگاهی و اطلاع مرتکب جرم جعل شده است و محکوم به جعل می شود در این مقاله که توسط وکیل پایه یک دادگستری از  گروه وکلای نستوه تهیه گردیده به جرم جعل و آثار جرم جعل و هر آنچه در خصوص جعل مورد سئوال است پاسخ داده می شود و برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای موسسه حقوقی دادآوریان نستوه در ارتباط باشید.
درباره جرم جعل بدانیم...
کلمه جعل در لغت به معنای دگرگون کردن، آفریدن، منقلب کردن، ایجاد کردن و ساختن آورده شده است. در هر جامعه ای استحکام روابط فی ما بین اشخاص زمانی مشخص می گردد که اصالت و صحت نوشته هایی که برای اهداف خاصی مورد استفاده قرار می گیرد قابلیت این را داشته باشد که بدون تشدد خاطر و دغدغه مورد انتقال و استفاده قرار بگیرد از این رو است که دولت ها همیشه برای اعتبار بخشیدن به اهدافی که ذکر گردید دست به اقداماتی می زنند تا به وسیله آن برای افراد جامع این اطمینان خاطر را فراهم آورند که بدون نگرانی نسبت به شکوفایی اقتصاد و روابط روزمره از جمله داد و ستد و معاملات خود اقدام نمایند بدون اینکه نسبت به اسنادی که در اختیار آنهاست و بین آنها رد و بدل می گردد کمتری شبه ای داشته و نگرانی نیز نسبت به جعلی بودن آنها نداشته باشند.
در جرم جعل با عنایت به اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می شود می توان گفت از جمله جرائم علیه آسایش عمومی است و اینکه جرم جعل را در یک تقسیم بندی می توان به جعل مادی و جعل معنوی معرفی نمود هرچند جرم جعل به جرم کلاهبرداری بسیار نزدیک است و در فقه و آیات قرآن نیز عباراتی همچون اکل مال به باطل یا منع تقلب و تدلیس به کرات مورد اشاره قرار گرفته است.
همانطور که قبلاً نیز اشاره شد برای وجود هر جرمی 3 عنصر باید وجود داشته باشد تا آن جرم محقق گردد که در جرم جعل عبارتند از:
1- عنصر قانونی جرم جعل
2- عنصر مادی جرم جعل
3- عنصر معنوی جرم جعل
به اختصار در ذیل به تعریف عناصر جرم جعل پرداخته می شود :
الف -عنصر قانونی جرم جعل
در ماده 523 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 در تعریف جرم جعل مقرر می دارد « جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر، یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب»  بديهی است از نظر کيفری مورد استفاده قرار دادن برای مرتکب به قصد تقلب لحاظ شده است و نکته دیگر در این خصوص اینکه موارد بالا ازجمله موارد حصری نیستند و از باب تمثیل قانونگذار آنها را مورد اشاره قرار داده است که هر کدام معنایی متفاوت با دیگری دارد که از باب نمونه چند نمونه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

ساختن نوشته یا سند درجرم جعل


در قلمرو قانون سند نوشته ای است که در مقام دعوا یا دفاع قابلیت استناد داشته باشد اعم از اینکه سند مورد اشاره رسمی باشد و یا عادی به عنوان نمونه درست کردن کارت ملی

خراشیدن یا تراشیدن درجرم جعل


خراشیدن و تراشیدن هر دو مترادف هم بوده و شاید بتوان یک معنی هم برای آنها عنوان نمود ولی در جرم جعل خراشیدن و تراشیدن با وسیله ای همچون تیغ یا چاقو و... به صورت کلی یعنی به وسیله ابزاری حروف یا کلماتی را از روی سند محو کنیم که همانگونه که قبلاً اشاره شد در بحث سند تفاوتی بین سند عادی و رسمی نیست مثل اینکه پسوند فامیلی را در سند سجلی که از جمله اسناد رسمی است حذف کنیم و یا اسم یک نفر را در وصیت نامه ای که سند عادی است محو نماییم...

الحاق کردن در جرم جعل:


در اینجا الحاق بدین معنی است که چیزی به سند اضافه می شود مثل اینکه در مقابل مبلغ چک میزان ارزش ریالی آن افزایش یابد و...

محو یا اثبات یا سیاه کردن در جرم جعل


منظور اینکه در نوشته ای اقدام به پاک کردن قسمتی از متن به وسیله پاک کن یا تینر و سیاه کردن نیز می تواند به وسیله لاک غلط گیر یا مواد شیمیایی و حتی آب هم باشد...
ب - عنصر مادی جرم جعل
مطابق با قانون همیشه جرم جعل بایستی از طریق فعل یا ترک فعل باشد و عملی مادی یا فیزیکی است و همانطور که قبل تر نیز مورد اشاره قرار گرفت، جعل به 2 دسته تقسیم می گردد که جعل مادی و جعل معنوی بود. جعل مادی آن است که در نوشته ای یا سند و غیره... خدشه ای وارد شود و جعل معنوی یا مفادی آن است که حقیقت در نوشته ای توسط نگارنده صلاحیت دار مورد تحریف قرار گیرد و مطالب منتسب به گونه ای دیگر به رشته تحریر در آید.
نکته مهم در این خصوص این است که عمل فیزیکی در جرم جعل مادی همواره به شکل فعل مثبت است و در جعل مادی می تواند به صورت ترک فعل نیز صورت بگیرد...
در جرم جعل ضرر بالقوه برای تحقق این جرم ضروری است که می بایست بین عمل مادی یا فیزیکی جرم جعل رابطه سببیت وجود داشته باشد.
ج : عنصر روانی جرم جعل «سوء نیت»
جرم جعل از جمله جرائم مادی صرف نیست و نیازمند عنصر روانی است.
الف: سوء نیت عام در جرم جعل
سوء نیت یکی از ارکان جرم جعل است و مهمتر از آن عمد در رفتار فیزیکی یعنی با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دادن است.
ب: سوء نیت خاص در جرم جعل
سوء نیت خاص یکی از ارکان جرم جعل است یعنی قصد اضرار به غیر و علم به موضوع «علم به جعلی بودن سند مورد استفاده» که در این خصوص و موارد دیگر این عناصر باعث فقدان بزه انتسابی است.
مستند آرا دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی در خصوص جرم جعل :
1- رأی شماره  8118-233 مورخ 1326/01/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور : «جعل و تزویر که مطابق.... عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگر بر خلاف حقیقت در صورتی محقق می شود که شبیه سازی رعایت شده و مشابهتی موجود باشد... نوشته عادی که شبیه سازی در آن رعایت نشده عنوان ساختن نوشته یا سند بر آن صادق نیست، جعل در صورتی حادث می گردد که بر روی یک سند یا نوشته ای اصیل و معتبر واقع شود و نه بر روی یک مدرک غیر معتبر»
2- رأی شماره 2574 مورخ 1319/08/25 شعبه پنجم دیوان عالی کشور : «چنانه در ورقه مصالحه نامه ساختگی «سند عادی» ادعای جعل مهر، امضاء یا اثر انگشت کسی شده باشد که وجود خارجی ندارد، مورد جعل محسوب نمی شود زیرا چنین ورقه ای سندیت نداشته و قابلیت ایراد ضرر به منتسب الیه را ندارد»
3- رأی شماره 292 مورخ 1320/01/31 شعبه دوم دیوان عالی کشور : «سوء نیت از عناصر لازمه ی جرم جعل به شمار می رود»
4- نظریه مشورتی شماره  816/7 مورخ 1372/02/20 اداره حقوقی قوه قضاییه که مقرر می دارد: «عنصر معنوی جعل همیشه سوء استفاده از سند مجعول است»
از وکیل استفاده نمایید چراکه جرم جعل و استفاده از سند مجعول دو عنوان مجزا از یکدیگر حتی در مورد خود جاعل نیز می باشد وکیل خود را در امور وکالتی کیفری انتخاب نمایید چرا که پرونده های کیفری از ظرافت های خاصی برخوردار است که می بایست اشخاص اهل فن در خصوص آن اظهار نظر نمایند وکیل که این اشخاص متعهد و متدین است را شما می توانید به راحتی از میان وکلای متخصص انتخاب نمایید به وکلا اعتماد کنید قبل از اینکه پرونده شما بدون حضور وکیل به بن بست منتهی شود و قبل از اینکه در امور وکالتی خود گره ای کور بیندازید و در مراجعه به وکیل دادگستری پروانه وکالت آنها را مشاهده کنید که آیا مجوز وکالت از سوی کانون وکلای دادگستری تنها نهاد مدنی مستقل در امر وکالت به وی اعطاء شده است، موسسه حقوقی دادآوران نستوه ارائه دهنده خدمات تخصصی حقوقی در تهران آماده همکاری با شما هم وطنان عزیز می باشد.

logo-samandehi