موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

نمونه شکایت از قضات

شاکی:... به نشانی...

مشتکی‌عنهم: 1- آقای... بازپرس شعبه... بازپرسی ناحیه... تهران 2- آقای... معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه... تهران  3- آقای... مستشار تجدیدنظر و مأمور در شعبه... کیفری دو مجتمع قضای... تهران 4- آقای... رئیس شعبه... دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی... تهران

وکیل: بهنام نزادی به نشانی:.... به شماره همراه 09128940952

موارد تخلف:

  1. عدم درج نام و نام خانوادگی در اوراق قضایی (تخلف از بند 1 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات ناظر بر ماده 8 آیین‌نامه اجرایی همین قانون)
  2. تخلف موضوع ماده 18 قانون نظارت بر رفتار قضات (مواد 168، 170، 181، 171،  262، 320، 330، 341قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 192 و 193 قانون مجازات اسلامی)
  3. خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده (تخلف بند 3 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات)
  4. خروج از بی‌طرفی و غرض‌ورزی (تخلف موضوع بند 4 ماده17 قانون نظارت بر رفتار قضات)
  5. عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس (تخلف بند 5 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات)
  6. امتناع از انجام وظایف قانونی (تخلف بند 5 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات)
  7. صدور رأی غیر مستند یا غیرمستدل (تخلف موضوع بند 1 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات)
  8. اهمال در انجام وظایف محوله (تخلف بند 8 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات)

دادستان محترم دادسرای انتظامی قضات

با عرض سلام و ادب

احتراماً به وکالت از شاکی انتظامی، توضیحات ذیل به استحضار عالی می‌رساند:

شرح ماوقع:

خانم... به عنوان شاکی اقدام به طرح شکایت خیانت در امانت از همسر خود آقای... می‌نمایند که پرونده به شعبه ...بازپرسی ناحیه... ارجاع می‌گردد، پس از ارجاع پرونده با دستوراتی به مرجع انتظامی جهت تحقیق ارسال می‌گردد. مرجع انتظامی  برخلاف قانون، امر ابلاغ و جلب را انجام می‌دهد لیکن با معرفی وکیل از طرف مشتکی‌عنه و حضور در شعبه و مرجع انتظامی، پرونده به دلایل واهی از دسترس ایشان خارج و پس از مراجعه به شعبه از سوی وکیل، بازپرس اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی می‌نماید که پس از اعتراض و حضور نزد سرپرست با استرداد پرونده از اظهارنظر و خارج نمودن اوراق (قرار جلب به دادرسی) اقدام به صدور ابلاغ برای موکل می‌نماید. پس از رویت پرونده توسط سرپرست و مطالعه پرونده توسط وکیل با تغییر تاریخ مندرج در قرار جلب به دادرسی و قبل از اتمام مهلت حضور و بدون اخذ آخرین دفاع اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی می‌نماید. سپس به دلیل اختلاف بازپرس و معاون اظهارنظر مبنی بر منع تعقیب و جلب به دادرسی پرونده به شعبه... کیفری دو مجتمع... با حل اختلاف و تأیید نظر بازپرس در یک رأی فرمی و بدون هرگونه استدلال، به شعبه عودت و النهایه پرونده برای رسیدگی به شعبه... مجتمع... ارسال و قاضی محترم شعبه بدون توجه به ایرادات پرونده و حق دفاع اقدام به محکومیت موکل به یکسال حبس تعزیری می‌نماید.

شرح تخلفات بازپرس محترم شعبه... بازپرسی ناحیه... تهران آقای... عبارت است از:

1- عدم درج نام  در اوراق قضایی (تخلف از بند 1 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات ناظر بر ماده 8 آیین‌نامه اجرایی همین قانون)

به موجب قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین‌نامه اجرایی آن قضات مکلف به درج نام و نام خانوادگی زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و... به صورت خوانا هستند، به حکایت از اوراق پرونده از جمله صفحات 16،15، 26،24، 31 و 35 این موضوع صرفاً با درج نام خانوادگی به صورت ناخوانا صورت پذیرفته است. (پیوست شماره 1-1 الی 1-6 )

2- عدم رعایت مقررات ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری:

مستند به ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار یا جلب نماید با این توضیح که شاکی به موجب شکوائیه، مدعی امانت قرار دادن خودرو خود در  ید همسر خود بوده، حال آنکه هیچ دلیلی مبنی بر امانی بودن این رابطه و همچنین دلایل مطالبه استرداد که شاکله جرم خیانت در امانت است، ارائه ننموده و صرفاً یک نفر شاهد معرفی نموده؛ حال آنکه به موجب ماده 199 قانون مجازات اسلامی نصاب شهادت حداقل دو شاهد مرد است لیکن با این وصف ضمن احضار، اقدام به صدور دستور جلب نیز نموده است که این موضوع به صراحت در قرار جلب به دادرسی توسط دادیار اظهارنظر مورد اشاره قرار گرفته است. (پیوست شماره 2)

3- عدم رعایت مقررات ماده  170 قانون آیین دادرسی کیفری:

به موجب ماده 170 قانون یادشده، احضاریه می‌بایست واجد شرایطی باشد که مهم‌ترین آن امضاء مقام قضایی است؛ حال آنکه بازپرس محترم بدون توجه به شرایط قانونی صدور احضاریه و ابلاغ  آن را به مرجع انتظامی سپرده است (صفحه 23 پرونده) و این درحالی است که موکل در سامانه ثنا قبلاً ثبت‌نام نموده است. (پیوست شماره 3)

4- عدم رعایت مقررات ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری:

به موجب قانون برگ جلب می‌بایست حاوی مشخصات متهم و علت جلب بوده و توسط بازپرس امضاء شود. حال آنکه موضوع جلب بدون رعایت مقررات قانونی به ضابط سپرده شده است (مستند به صفحات  16 و 25 پرونده). (پیوست شماره 4)

5- عدم رعایت مقررات ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری:

به موجب ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری فاصله ابلاغ اوراق و احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد. این در حالی است که به حکایت اوراق پرونده یعنی صفحه 32 پس از مراجعه به سرپرست ضمن استرداد پرونده از اظهارنظر در تاریخ... اقدام به صدور احضاریه با قید حضور ظرف 5 روز را نموده لیکن در مورخ.... و پیش از اتمام مهلت پنج روزه اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی می‌نمایند. (اوراق 30،29، 32، 34 پرونده). (پیوست شماره 5)

6- عدم رعایت مقررات ماده 262 قانون آیین دادرسی کیفری:

بازپرس مکلف است پس از پایان تحقیقات اقدام به اخذ آخرین دفاع نماید این درحالی است که علیرغم وجود وکیل در پرونده و اعلام وکالت هیچ‌گونه ابلاغی به وکیل و موکل برای اخذ آخرین دفاع صورت نپذیرفته است.

7- خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده (تخلف بند 3 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات)

به تاریخ... بازپرس اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی می‌نمایند که پس از اعتراض وکیل و حضور نزد سرپرست با استرداد پرونده از شعبه اظهارنظر، اقدام به خارج نمودن قرار جلب به دادرسی و صدور ابلاغ برای طرف پرونده و ارسال پرونده نزد سرپرست می‌نمایند. مجدداً پس رویت پرونده توسط سرپرست و مطالعه توسط وکیل با تغییر عدد 16 به 17 که در قرار جلب به دادرسی صفحه 36 پرونده مشخص و محرز است، قرار جلب به دادرسی را در با تاریخ... در پرونده قرار می‌دهد.

دریافت سی ام اس از سامانه قوه قضاییه نیز مؤید همین ادعاست. (پیوست شماره 6)

8- خروج از بی‌طرفی و غرض‌ورزی (تخلف موضوع بند 4 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات)

الف- احضار بدون وجود ادله قانونی

ب- عدم ارسال احضاریه از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک

پ- صدور دستور جلب بدون توجه به شرایط قانونی

ت- سلب حق دفاع با توجه به صدور احضاریه برای حضور به مدت 5 روز و صدور قرار جلب به دادرسی قبل از اتمام مهلت مقرر

ث- عدم احضار برای  اخذ آخرین دفاع

ج- خارج نمودن اوراق پرونده (قرار جلب به دادرسی) و همچنین تغییر تاریخ آن

شرح تخلفات  معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه... تهران آقای... عبارت است از:

1- عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس (تخلف بند 5 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات)

علیرغم حضور وکیل نزد سرپرست و تقاضای اعلام تخلف بازپرس معاون محترم دادستان از اعلام تخلف و حتی ارشاد بازپرس استنکاف نموده است، صفحه 29 پرونده. (پیوست 7)

2- امتناع از انجام وظایف قانونی (تخلف بند 5 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات)

علیرغم تقاضا مبنی بر ارشاد بازپرس سرپرست محترم بدون صدور هرگونه دستور صرفاً تقاضای وکیل را پیوست پرونده نموده است.

شرح تخلفات مستشار تجدیدنظر و مأمور در شعبه... کیفری دو مجتمع قضایی... تهران آقای... عبارت است از:

1- عدم درج نام  در اوراق قضایی (تخلف از بند 1 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات ناظر بر ماده 8 آیین‌نامه اجرایی همین قانون)

به موجب قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین‌نامه اجرایی آن قضات مکلف به درج نام و نام خانوادگی زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و... به صورت خوانا هستند که به حکایت از اوراق پرونده  از جمله صفحات 39 و 40  این موضوع صرفاً با درج نام خانوادگی صورت پذیرفته است. (پیوست شماره 8)

2- صدور  رأی غیر مستند یا غیرمستقل (تخلف موضوع بند 1 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات):

به موجب پیوست شماره 8 همان‌گونه که مشخص است، رئیس محترم شعبه... مجتمع قضایی... تهران با استفاده از فرم‌های آماده اقدام به صدور رأی و بدون در نظر گرفتن ماهیت و شرایط غیرقانونی پرونده نموده است. لذا مشخصاً صدور آراء فرمی نمونه ای از تضییع حقوق قانونی اصحاب پرونده به حساب می‌آید.

شرح تخلفات رئیس شعبه... دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی... تهران آقای... عبارت است از:

1- عدم درج نام  در اوراق قضایی (تخلف از بند 1 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات ناظر بر ماده 8 آیین‌نامه اجرایی همین قانون)

به موجب قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین‌نامه اجرایی آن قضات مکلف به درج نام و نام خانوادگی زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و... به صورت خوانا هستند که به حکایت از اوراق پرونده از جمله صفحات 45، 47، 54  و 66 پرونده این موضوع صرفاً با درج نام خانوادگی  صورت پذیرفته است . (پیوست شماره 9)

2- اهمال در انجام وظایف محوله (تخلف بند 8 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات):

به موجب تعرفه خدمات قضایی سال 1398 مطابقت هزینه رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد 000/30 هزار ریال  و همچنین هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده 000/50 هزار ریال است که ریاست محترم بدون توجه به قانون بودجه و دریافت هزینه‌های مذکور اقدام به صدور دستور و پذیرش نموده‌اند. که صفحات 45، 49، 50، 51، 52 و 66 حکایت از این تخلف دارد. (پیوست شماره 10)

3-  عدم رعایت مقررات ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری:

به موجب این ماده در صورت ارسال پرونده با کیفرخواست قاضی مکلف است ضمن بررسی پرونده در صورت نقص تحقیقات درخواست تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد و این درحالی است که با توجه به تاریخ ثبت و تعیین وقت و همچنین عدم وجود آخرین دفاع و... این مهم محقق نگردیده است.

4- عدم رعایت مقررات مواد 320 و  330 قانون آیین دادرسی کیفری:

به موجب ماده 320 قانون یادشده شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار می‌شوند، فلذا می‌بایست از قبل اسامی آنها اعلام گردد همچنین به موجب ماده 330 همین قانون وقت جلسه‌ای که برای استماع شهادت شهود تعیین می‌شود باید از قبل به اطلاع طرفین یا وکلای آنان برسد که حکایت از ضرورت اعلام اسامی شهود قبل از جلسه و تنظیم جلسه‌ای برای استماع شهادت شهود با اطلاع طرفین برای شرایط قانونی جرح و تعدیل شهود دارد که این موضوع نیز تحقق نیافته است.

5- عدم رعایت مقررات ماده 192 قانون مجازات اسلامی:

به موجب ماده 192 قانون مجازات اسلامی قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند که این موضوع نیز محقق نگردیده است.

6- عدم رعایت مقررات ماده 193 قانون مجازات اسلامی:

علیرغم آنکه در صورت جرح شاهد دادگاه مکلف است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید لیکن بدون توجه به شرایط مقرر قانونی رسیدگی صورت پذیرفته است.

با عنایت به مطالب فوق الاشاره تقاضای تعقیب انتظامی مشتکی‌عنهم مورد استدعاست.

logo-samandehi