موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

نمونه شکایت توقیف غیرقانونی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب

احتراما به وکالت از موکل به استحضار عالی میرساند:

موکل تا تاریخ... واجد سمت قضایی بوده و به عنوان دادرس در شعبه... مجتمع قضایی شهید... تهران بوده اند. پیرو دستگیری شخصی به نام...، پرونده ای تحت کلاسه... در شعبه... بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه... تهران تشکیل میشود و علیرغم تلاش های مکرر... و طعمه قرار دادن آقای...، مدرکی علیه موکل به دست نمیاید. در تاریخ... موکل جهت پیگیری امور مربوط به استعفا خویش به دادگستری مراجعه می نماید که احدی از مامورین حفاظت و اطلاعات ایشان را به دفتر حفاظت استان راهنمایی و تا ساعت 7 غروب ایشان را در محل مذکور توقیف و متعاقبا علیرغم مخالفت بازپرس محترم رسیدگی کننده به پرونده با تقاضای مامورین حفاظت و اطلاعات، طی دستوری از جانب معاون اول دادستان، ایشان بازداشت و بدون برگه معرفی به بازداشتگاه، به بند... ندامتگاه... منتقل میشوند. علاوه بر آن ریاست... در گزارشی کذب، اعلام میدارند که ریاست محترم قوه قضاییه با استعفای ایشان در تاریخ... موافقت نمودند، حال آنکه تاریخ پذیرش استعفا... است. علی ایحال با توجه به گزارش خلاف واقع، توقیف غیر قانونی موکل از ساعت 10.30 الی 19 روز سی دیماه... و پذیرش موکل بدون صدور برگه معرفی متهم به بازداشتگاه از سوی مسِولین ندامتگاه اوین، تعقیب کیفری اشخاص فوق مورد استدعاست.

logo-samandehi