موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

نمونه لایحه تذکر به بازپرس

بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه... تهران

احتراماً به وکالت از آقای... و در راستای اعمال حق دفاع متهم و  در راستای ماده93  قانون آیین دادرسی و همچنین  پیرو لایحه مورخ...  (ثبت شده تحت  شماره ...)  به استحضار عالی می‌رساند:

1. مطابق ماده 94 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل سرعت در مرحله تحقیقات مقدماتی، تحقیقات مقدماتی باید به‌سرعت و به نحو مستمر صورت پذیرد؛  فلذا تأخیر در انجام تحقیقات استنادی متهم برخلاف اصل مذکور و حقوق متهم است.

2. تأخیر در انجام تحقیقات مذکور ممکن است سبب تعدی و تفریط در ادله و یا امحا آن گردیده و موجب تعدی به حقوق متهم در راستای دفاع از خویش گردد.

3. همان‌گونه که در پرونده حاضر، دستورات مورد تقاضای ضابطین در اسرع وقت و حتی بعضاً به‌صورت شفاهی صادر گردیده، انتظار آن است که تحقیقات استنادی متهم نیز ، با توجه به اصل عدم تبعیض در تحصیل دلایل له یا علیه متهم، با فوریت مورد رسیدگی قرار گیرد.

4. توضیحات آن مقام محترم در خصوص مطرح نمودن دفاعیات مندرج در لایحه مورد اشاره، در جلسه اخذ آخرین دفاع به نظر انطباق کافی با قانون ندارد، چراکه با توجه به ماده 262 قانون آیین دادرسی کیفری دعوت برای اخذ آخرین دفاع تنها در فرض پایان تحقیقات امکان‌پذیر است که در مانحن فیه با توجه به تقاضای مذکور، حداقل تا پیش از انجام تحقیقات مورد درخواست، تحقیقات پایان نیافته تا نوبت به اخذ آخرین دفاع برسد.

با توجه به توضیحات فوق تسریع در ارجاع تحقیقات مورد استدعاست.

logo-samandehi