موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

نمونه لایحه دفاع در دادگاه نظامی یک

دادگاه نظامی یک به مراتب به جرایم سنگین تری نسبت به دادگاه نظامی دو رسیدگی می نماید و معمولاً مرجع تجدیدنظر دادگاه نظامی یک دیوان عالی کشور می باشد. البته در مواردی آراء صادره در دادگاه نظامی یک در دادگاه تجدیدنظر نظامی رسیدگی می شود که شرایط خاص خود را دارد و در این مقال نمی گنجد.

مواردی که در خصوص نمونه لایحه دفاع در دادگاه نظامی یک می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • تنظیم لایحه دفاعیه در دادگاه نظامی چگونه است؟
  • بهترین وکیل دادگاه نظامی کیست؟
  • دفاع در دادگاه نظامی یک چگونه است؟
  • وکیل دادگاه نظامی یک کیست؟

با مطالعه مطلب پیش رو ضمن اطلاع از نحوه نگارش لایحه در صورت نیاز می توانید هم اکنون با وکیل دادسرای نظامی در موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط باشید.

ریاست محترم شعبه... دادگاه نظامی 1 استان تهران

موضوع : لایحه دفاعیه

با عرض سلام و ادب

احتراماً با عنایت به اختیارات حاصله ناشی از وکالتنامه و به وکالت از سوی آقای... «متهم» در پرونده به شماره بایگانی... مبنی بر مخفی نمودن سلاح و مهمات که منجر به قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست گردیده است به استحضار عالی می رساند:

1- شرح ماوقع

بنابر اظهارات موکل و شهود وی، ایشان از بسیجیان پایگاه...، از حوزه... بوده است، با عنایت به سمت ایشان «جانشین فرمانده پایگاه» و همچنین مأموریت های محوله در خصوص آموزش و... از سوی پایگاه ، جانشین ناحیه آقای... مقداری مهمات سلاح کلاشینکف و... تحویل مسئولان می نموده است. و با توجه به عدم وجود محلی برای نگهداری از اسلحه و فشنگ در پایگاه های... با اطلاع و اجازه مسئولین وقت یعنی آقای سرگرد...، آقای... و آقای... و بنابر شرایط موجود صورت گرفته است ولیکن تا کنون نسبت به استرداد این اقلام از سوی سپاه درخواستی صورت نپذیرفته است که دال بر وجود صلاحیت سابق می باشد.

نظر به دلایل و مستندات ذیل قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست اصداری از سوی دادستان محترم فاقد شرایط مذکور بوده و شوربختانه دارای ایرادات و اشکالات اساسی به شرح ذیل می باشد که موجبات ورود ضرر و تضییع حقوق قانونی موکل را فراهم نموده است.

2- ایرادات قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست:

الف- عدم وجود اقرار

در بند 2 قرار جلب به دادرسی آمده است «اقرار صریح متهم در خصوص مخفی نمودن و نگهداری سلاح و مهمات در منزل صفحات 67، 68، 69 و 89» حال آنچه در این صفحات پر واضح است موکل اقرار بدین موضوع داشته است، وسایل مورد نظر از سوی فرمانده وقت و عدم وجود محل نگهداری در پایگاه، نزد ایشان بوده است فلذا با عنایت به ماده 1282 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر نموده: «اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد، مقرله نمی تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرفنظر کند.»  و همچنین ماده 164 قانون مجازات اسلامی در خصوص اقرار مقرر نموده: «اقرار عبارت است از اخبار شخصی به ارتکاب جرم از جانب خود است» با عنایت به موارد مورد اشاره مسلماً نمی توان این موارد را اقرار به جرم دانست.

ب- عدم تعیین جرم ارتکابی مطابق قانون

مستند به تبصره 2 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر نموده: « به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرایم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضایی رسیدگی می شود.

تبصره 2- منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرایمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.»

این در حالی است که در صفحه 38 پرونده در پاسخ استعلام از سپاه عیناً ذکر گردیده: «طبق اظهارات مسئولین وقت مرکز مقاومت بسیج...، وی جهت مأموریت پایگاه مذکور، مقداری مهمات سلاح کلاشینکف از فرمانده پایگاه خود تحویل گرفته است و می بایست آنها را بعد از اجرای مأموریت به فرمانده پایگاه تحویل می داده است...» با توجه به مکاتبات صورت گرفته مشخص نگردیده است که

1- مأموریت چه بوده است؟

2- مدت مأموریت چه مقدار بوده است؟

3- میزان مهمات تحویل داده شده به چه میزان بوده است؟

4- مسئولین وقت پایگاه چه کسانی بوده اند؟

5- موضوع مورد تأیید مسئولین سابق و نه مسئولین فعلی قرار گرفته و یا خیر؟

با عنایت به یکی از مهمترین اصل دادرسی کیفری که تفسیر مضیق و محدود نمودن قوانین جزایی یا همان تفسیر به نفع متهم می باشد و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و مشخص نبودن ترک فعل صورت گرفته از سوی موکل، تحقیقات مقدماتی دارای ایرادات اساسی است.

ج- عدم ارجاع امر به کارشناس و تقاضای ارجاع به کارشناس

موکل در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی مدعی خراب و از رده خارج بودن سلاح مکشوفه و همچنین عدم تعلق موارد مکشوفه «فنر، اهرم و...» در خصوص سلاح بوده است که موضوع جهت تعیین، ادعای موکل می بایست به کارشناس ارجاع می گردیده است.

با عنایت بدین موضوع به نظر می رسد عدم اطلاق اسلحه به موارد مکشوفه، «خارج از رده و خراب» وجود دارد.

سلاح وسیله ای است که با استفاده از نیروی گاز، باروت و... توانایی پرتاب یک یا چند گلوله را داشته باشد، حالیه تعیین موضوع می بایست از سوی کارشناس رسمی صورت پذیرد، فلذا تقاضای ارجاع امر به کارشناس مورد استدعاست.

د- عدم احضار مطلعین توسط مقام محترم تحقیق و تقاضای احضار

در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی موکل مدعی بوده است که اقلام کشف شده توسط فرماندهان وقت پایگاه، جناب سرهنگ... و با اطلاع جناب آقای... نزد ایشان بوده است، و تمام پایگاه های... به همین شکل نگهداری می شده است، در مکاتبات صورت گرفته در صفحه 38 و صفحه 88 به هیچ عنوان مشخص نشده است، پاسخ از سوی چه شخص یا اشخاصی به مرحله ظهور رسیده است.

فلذا تقاضا می گردد، اشخاص مورد اشاره به عنوان مطلع احضار شوند، چه بسا حضور افراد یاد شده مسلماً و قطع به یقین کمک شایانی به کشف حقیقت و احراز واقع خواهد نمود.

ه- عدم احراز سوء نیت

مستند به ماده 80 قانون جرائم نیروهای مسلح که مستند قانونی کیفرخواست می باشد، مقرر نموده: «هر نظامی که اسلحه و... به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا کرده... یا با سوء نیت مخفی نماید به حبس... محکوم می شود» با عنایت به ماده مورد اشاره، سوء نیت یکی از مهمترین ارکان این جرم و عنصر معنوی آن می باشد، حال آنکه در این پرونده سوء نیت موکل برای بازپرس محترم محرز نگردیده است و همچنان سوء نیت ایشان مشخص نبوده و نیست.

6- آخرین دفاعیات

علی ایحال با عنایت به موارد فوق البیان و مواد فوق الاشاره و همچنین یکی از مهمترین نتایج تفسیر مضیق که یکی از مهمترین اصول جزائی است و نیز قاعده فقهی لاضرر و لغاصرار از جمله قواعد اساسی قاعده نفی ضرر است که از آن به «قاعده لاضرر و لاضرار» تعبیر می شود و حکمت تشریع آن نظیر «قاعده رفع عسر و حرج» تسهیل امر بوده چنانچه رسول اکرم فرمودند «جئتکم بالشریعته السهلة البیضاء» که به مقتضای این قاعده هر حکمی اعم از تکلیفی و وضعی که موجب ضرر شخصی یا نوعی باشد آن حکم منتفی است و «قاعده عدم» که اگر در اصل وجود چیزی تردید داشته باشیم بنا را بر عدم آن می گذاریم تا خلاف آن ثابت شود و این را استصحاب عدم نیز می نامند و یکی از مهمترین اصول قانون اساسی، اصل 37 و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری که با اصل قرار دادن برائت، یکی از مهمترین اصول را برائت دانسته که 2 شاخه مهم را در بر می گیرد: 1- تبرئه در حال شک و 2- منع دلیل تراشی به وسیله قیاس و فلذا از ریاست محترم دادگاه تقاضا می گردد پس از اثبات صدق عرایض نسبت به رسیدگی و صدور رأی شایسته اقدامات لازمه را مبذول و موکل را مورد لطف و عنایت قانونی قرار دهید.

منوط به نظر و اوامر عالیست.

logo-samandehi