موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

وکیل زمین خواری

زمین خواری اصطلاحی است عامیانه و بدون منشاء قانونی، زیرا در قانون جرمی به نام زمین خواری وجود ندارد، آنچه از تعریف جرم زمین خواری بر می آید در واقع منطبق با ماده 690 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) می باشد. این ماده چنین مقرر می نماید:

هر کس به وسیله صحنه‌ سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها،‌ منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا‌اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره ۱ - رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
تبصره ۲ - در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید. به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها،‌منابع آب، چشمه ‌سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا‌اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره ۱ - رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره ۲ - در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی ‌می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید. و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها،‌ منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا‌ اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره ۱ - رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
تبصره ۲ - در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

بیشتر بدانید: وکیل دادسرای ناحیه یک

ماهیت جرم زمین خواری چیست؟

ماده 690 قانون مجازات اسلامی، ماده ای بسیار طولانی و دارای پیچیدگی های بی اساس می باشد. اما به طور کلی در فرازنخست ماده 690 قانون مجازات اسلامی، مثال هایی از اقداماتی که جنبه تصرف عدوانی دارند شمرده شده است. قرار گرفتن واژه ((از قبیل)) دلالت بر مصداقی بودن موارد مندرج در این ماده دارد.به عبارت دیگر،احراز عدوانی بودن عمل با دادرس رسیدگی کننده به پرونده بوده و امریست که ممکن است برای احراز،به کارشناس دادگستری ارجاع داده شود.

بیشتر بدانید: نمونه لایحه اعمال ماده 477(قسمت اول)

کدام اعمال می توانند زمین خواری تلقی شوند؟

همانگونه که گفته شد، موارد مندرج در ماده 690 قانون مجازات اسلامی کاملاً تمثیلی بوده و منحصر به موارد گفته شده نمی باشد. اقداماتی از قبیل: صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت با جمیع شرایط می تواند تصرف عدوانی یا زمین خواری شمرده شود.

چرا زمین خواری جرم است؟

جرم انگاری ((زمین خواری)) یا تصرف عدوانی به املاک و اراضی دولتی، به دلیل ارتباط مستقیم افعال مجرمانه حاصل از این جرم با نظم عمومی و منافع ملی می باشد. از نگاه حقوقی جرم تصرف عدوانی مشابه غصب است. غصب عبارت است از استیلا بر مال دیگری به نحو عدوان.در این جرم،مال دیگری همان اموال دولتی و عمومی است که مجرم،با استیلای ناروا آن را تصرف نموده و یا به ملکیت خود در آورده است.

بیشتر بدانید: ماده 477

اراضی ملی چیست؟

اراضی ملی به اراضی و املاکی گفته می شود که خارج از محدوده شهرها قرار گرفته باشند، این اراضی جز اموال ملی و متعلق به اداره منابع طبیعی بوده و اراضی و املاک  قرار گرفته در محدوده شهرها، به سازمان مسکن و شهرسازی تعلق دارد. اراضی دست نخورده و طبیعی که دچار تغییرات حاصل از افعال انسان نشده اند، جز زمین‌های ملی بوده، لکن پس آنکه روی زمینی فعالیت‌های کشاورزی و و عمرانی و آبادانی صوت گرفته باشد، آن اراضی، ((احیا شده)) نامیده می شوند.

قابل ذکر است که بر اساس  مصوبه‌ی (قانون ملی شدن جنگل‌های کشور) سال ۱۳۴۱ ، سابقه‌ی احیا زمین ملاک تشخیص بوده و هر گونه مالکیت بدون احیا فاقد اعتبار است.پس از اگر زمینی پیش از تصویب قانون ملی شدن جنگلها احیا شده باشد،جزاراضی ملی نخواهد بود.اگر زمینی جر اراضی ملی قرار گرفته باشد،این انتقال در جراید ثبت شده و برای ذینفعان مهلت اعتراض در نظر گرفته می شود.

بیشتر بدانید: رفع تصرف عدوانی

تشخیص ملی بودن اراضی با چه مرجعی است؟

تشخیص ملی بودن  اراضی منحصراً توسط کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی مقدور می باشد. اگر به تشخیص این کمیسیون  زمینی جزءاراضی ملی تشخیص داده شود، آن ملک یا زمین از ملکیت شخص منفک شده و جزء املاک دولتی قرار می‌گیرد. اعتراض به این رای در کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی انجام می پذیرد و اگر موضوع در این کمیسیون حل شود، دادگستری به عنوان مرجع حل اختلاف صالح به رسیدگی می باشد.

کدام دادگاه صالح بر رسیدگی به جرم زمین خواری می باشد؟

بر اساس اصل کلی آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرائم در صلاحیت محاکم محل وقوع جرم می باشد، در جرم زمین خواری محل وقوع جرم جایی است که عمل مجرمانه بر ملک انجام پذیرفته است.بنابراین می توان رسیدگی به این جرم را در صلاحیت محاکم عمومی محل وقوع جرم (ملک) می باشد.

بیشتر بدانید: تفاوت وکیل پایه یک و پایه دو

وکیل متخصص زمین خواری کیست؟

جرائم مربوط به آنچه که در عرف زمین خواری نامیده می شود، از پرونده های به شدت تخصصی و پیچیده حقوقی، بوده که نیازمند تبحر و تخصص وکیل مربوطه در امور کیفری و امور مربوط به منابع ملی و طبیعی می باشد. بنابراین شما برای دفاع در پرونده های مربوط به زمین خواری نیازمند دفاعی علمی،هوشمندانه، تخصصی و کامل خواهید بود.

جهت کسب هر گونه اطلاعات بیشتر، با دپارتمان کیفری و منابع طبیعی موسسه حقوقی دادآوران نستوه تماس گرفته و از کاملترین خدمات حقوقی در این زمینه بهره مند گردید.

logo-samandehi