موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

پدیده مجرمانه (قسمت اول)

پدیده مجرمانه یکی از نتایج یکجا نشینی بوده است چرا که در همه جوامع هستند افراد سود جو و یا اشخاصی که با هنجارها مشکل داشته و به نوعی به دنبال ناهنجاری می باشند که از آن به عنوان پدیده مجرمانه یاد می شود .

پدیده مجرمانه

هر نوع فعل یا ترک فعلی است که مخالف نظم عمومی است و قانون برای آن ضمانت اجرا تعیین کرده است.
عناصر تشکیل دهنده پدیده مجرمانه عبارت است از: 
1- عنصر قانونی پدیده مجرمانه     2- عنصر مادی پدیده مجرمانه     3- عنصر روانی یا معنوی پدیده مجرمانه
1- عنصر قانونی پدیده مجرمانه : جرم می بایست هر نوع فعل یا ترک فعلی باشد که قانون مشخص نموده است و عنصر قانونی مهمترین عنصر تشکیل دهنده جرم است .

عناصر تشکیل دهنده چیست ؟

2-عنصر مادی پدیده مجرمانه :

این عنصر را می توان تحقق خارجی جرم که ملموس و محسوس بدین معنی که قابل حس و قابل لمس یعنی عینی باشد، چه نسبت به فعل و چه نسبت به ترک فعل . البته از اجزای عنصر مادی می بایست بین فعل و ترک فعل رابطه علمی و معلولی با نتیجه حاصله وجود داشته باشد.
عنصر مادی را می توان بر اساس رفتار مجرمانه تقسیم نمود بدین شرح :

1- رفتار مثبت یا همان فعل همچون سرقت و قتل و...

2- رفتار منفی یا همان ترک فعل همچون غریق نجاتی که نجات شناگران بر عهده او گذاشته شده است و در هنگام نیاز و غرق شدن یک فرد در دعوا و یا استخر از نجات او استنکاف نماید.

3- فعل ناشی از ترک فعل همچون رها کردن کودک در بیابان و....

نکته : فعل ناشی از ترک فعل اصولاً و تا زمانی که در قانون مجازات به عنوان رفتار مجرمانه جرم انگاری نشده باشد قابل مجازات نیست در این خصوص می توان در قالب یک مثال توضیح داد، تصور کنید شخصی روشن دل «نابینا» در حال حرکت می باشد و در پیش روی وی یک چاه عمیق وجود دارد و شما نیز ناظر بر حرکت او سمت چاه و سقوط ایشان به چاه می باشید و سکوت اختیار می نمایید و شخص افتاده در چاه می میرد، این نوعی فعل ناشی از ترک فعل است و البته غیر قابل مجازات است.

4- حالت همچون ولگردی، همراه داشتن مواد الکلی، اعتیاد و...
3- عنصر روانی یا معنوی پدیده مجرمانه: این عنصر به دو دسته تقسیم می شود.
با وجود 2 عنصر از پیش تعیین شده و حتی انجام عملی مادی که قانون گذار آن را جرم انگاری نموده باشد برای مجرمیت شرط لازم و کافی نیست ...

logo-samandehi