موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

پدیده مجرمانه (قسمت دوم)

 به تعریف پدیده مجرمانه و "عناصر تشکیل دهنده پدیده مجرمانه" پرداخیتم . در ادامه به موارد دیگر از "عناصر" و تعریف کامل پدیده مجرمانه خواهیم پرداخت .

شخص متهم می بایست در این خصوص دارای قصد مجرمانه برای ارتکاب عمل خود داشته باشد بدین معنی که از لحاظ روانی برای ارتکاب جرم آماده باشد و نه اینکه به صورت خطا مرتکب جرم شده باشد.
عنصر معنوی را می توان در دوسته از جرائم تقسیم بندی نمود بدین شرح:
1- عنصر روانی جرائم عمدی         2- عنصر روانی جرائم غیر عمدی
1- عنصر روانی جرائم عمدی: قصد مجرمانه در جرائم عمدی، خواستن قطعی منجز فعل یا ترک فعل مجرمانه است و یا اراده آگاهانه بر رفتار مجرمانه با یقیین بر حصول نتیجه که:
سوء نیت عام پدیده مجرمانه: اراده آگاهانه در رفتار فیزیکی و مجرمانه
سوء نیت خاص پدیده مجرمانه: اراده آگاهانه به تحصیل نتیجه مجرمانه
2- عنصر معنوی جرائم غیر عمدی:
سوء نیت عام: اراده آگاهانه در رفتار مجرمانه و در مقابل خطا و یا تقصیر جزایی وجود دارد.
تقصیر در جرائم غیر عمدی که تقصیر خود تقسیم می شود به:
1- بی احتیاطی: فعل
2- بی مبالاتی: ترک فعل
مساحمه، غفلت، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی و همانند آن از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی است.
خطای کیفری: رفتاری مبتنی بر بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و یا فقدان مهارت که از لحاظ قانون قابل مجازات است می باشد که بدین شرح است:
1- بی احتیاطی: فعل یا اقدام به عملی است که نباید به آن مبادرت گردد.
2- بی مبالاتی: ترک فعل است و یا خودداری از امری می باشد که شخص می بایست به آن مبادرت نماید.
3- عدم مهارت: عدم مهارت به دو دسته تقسیم می شود:
الف: عدم مهارت بدنی یا فیزیکی
ب: عدم مهارت روانی یا فقدان اطلاعات
4- عدم رعایت نظامات دولتی: می تواند به صورت فعل یا ترک فعل باشد.
نکته- انگیزه و قصد مجرمانه 2 موضوع جدا از یکدیگر می باشند و فقط در بعضی از موارد موجبات تخفیف را ایجاد می نماید مانند وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم و...
پرونده های جزایی نیازمند حضور وکیل دادگستری است حتی متهم می تواند به همراه خود وکیل دادگستری در مرحله دادسرا به همراه داشته باشند و یا در صورت تحت نظر قرار گرفتن توسط ضابطان چنانچه شخص وکیل دادگستری داشته باشد می تواند تقاضای حضور وکیل خود را داشته باشد، حضور وکیل دادگستری در پرونده های حقوقی و مخصوصاً کیفری امری اجتناب ناپذیر است چرا که وکیل دادگستری حافظ منافع موکل خود می باشد پس برای داشتن یک وکیل پایه یک دادگستری به صورت مستمر و حضور وکیل در پرونده های خود با موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط باشید.logo-samandehi