موسسه حقوقی دادآوران نستوه

موسسه حقوقی دادآوران نستوه

گروه وکلای نستوه

٢٢٨٨١٩۵١ - ٠٢١

اخذ به شفعه

اخذ به شفعه


اخذ به شفعه به چه معناست                                                                       موسسه حقوقی دادآوران نستوه


بعضی از کلمات حقوقی به گونه است که فهم آن نیازمند اطلاعات مکفی حقوقی است، اخذ به شفعه یکی از این موارد است. شاید اخذ به شفعه را شنیده باشید و یا سوالاتی در ذهن خود در خصوص اخذ به شفعه داشته باشید از قبیل اینکه منظور از اخذ به شفعه چیست؟ اخذ به شفعه در چه مواردی راه ندارد؟ پس از اخذ به شفعه تکلیف معاملات گذشته چه خواهد شد؟ اخذ به شفعه به طرفیت چه کسانی طرح می گردد؟ نحوه اخذ به شفعه چگونه است؟ شرایط اخذ به شفعه چگونه است؟ بهترین وکیل تهران کیست؟ موسسه حقوقی معتبر چه شرایطی دارد؟ در این مطلب که از سوی موسسه حقوقی دادآوران نستوه به اشتراک گذاشته شده است به بررسی اجمالی یکی از دعاوی حقوقی با عنوان اخذ به شفعه خواهیم پرداخت با گروه وکلای نستوه همراه باشید.

قبل از شروع بحث باید دید منظور از اخذ به شفعه چیست و جهت آشنایی با مقررات مربوط به آن به کدام قانون باید مراجعه نماییم؟

اخذ به شفعه دارای پیشینه فقهی بوده و مقررات مواد 808 الی 824 قانون مدنی ایران به این عنوان اختصاص دارد. بر اساس ماده 808 از قانون مزبور «هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیع را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند».

با توجه به ماده فوق برای آنکه حق شفعه پدید آید، حصول شرایطی به شرح ذیل لازم می باشد :

1- مال غیر منقول و قابل تقسیم باشد. پس در مال منقول نظیر یک دستگاه خودرو حق شفعه راه نخواهد داشت. همچنین در مال غیر منقولی که غیر قابل تقسیم باشد حق شفعه موجود نیست.

2- مال دارای دو شریک باشد. بنابراین در مالی که صرفاً متعلق به یک مالک است یا مالی که بیش از دو مالک دارد حق شفعه به وجود نخواهد آمد. البته باید دقت نمود؛ وجود دو شریک در مرحله ایجاد حق مزبور ملاک می باشد و این امکان وجود دارد در مرحله اجرای حق مال بیش از دو شریک داشته باشد. با ذکر مثالی موضوع را روشن می نماییم؛ در نظر بگیرید، اشخاص الف و ب در مال غیر منقول قابل تقسیمی شریک باشند. در صورتی که با جمیع شرایط قانونی برای شخص ب حق شفعه اثبات شود اما مشارالیه قبل از اعمال حق فوت گردد وراث وی می توانند نسبت به اعمال حق شفعه اقدام نمایند. دقت نمایید، پس از فوت شخص ب مال غیر منقول همانند سابق دارای دو شریک نبوده و بیش از دوشریک دارد- با فرض اینکه متوفی بیش از یک وارث داشته باشد- پس اعمال حق شفعه در این مورد بلامانع است.

3- یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل نماید. توضیح اینکه؛ یکی از شرکا می بایست حصه خود را به عنوان مبیع و در قالب عقد بیع به شخص ثالثی بفروشد. در صورتی که انتقال حصه شریک از طریق قراردادی به غیر از عقد بیع باشد؛ نظیر صلح، هبه یا قراردادی طبق ماده 10 قانون مدنی دیگر حق شفعه به وجود نخواهد آمد. همچنین در صورتی که حصه شریک در قالب عقد بیع اما نه به عنوان مبیع بلکه به عنوان ثمن به شخص ثالث منتقل گردد باز هم حق شفعه در کار نخواهد بود.

4- شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. بنابراین شریک می بایست با پرداخت ثمن توافق شده مابین مشتری و شریک نسبت به اعمال حق شفعه اقدام نماید. در حقیقت اعمال حق مزبور موکول به پرداخت ثمن بیع می باشد.

اخذ به شفعه در چه مواردی راه ندارد؟

با در نظر گرفتن مطالب فوق، در پاره ای از موارد که در قانون مدنی تصریح گردیده است حق شفعه به وجود نخواهد آمد. این موارد به شرح آتی است :

1- در صورتی که بنا یا درخت بدون زمین معامله گردد، حق شفعه به وجود نخواهد آمد. در حقیقت چنانچه موضوع یک معامله صرف اعیانی باشد حق شفعه درکار نخواهد بود. معاملات مربوط به اعیانی صرف نظر از عرصه در بسیاری از نقاط کشور از جمله استان های شمالی مرسوم می باشد، در این معاملات با توجه به اینکه بنا یا درخت بدون عرصه از جانب شریک منتقل گردیده است برای شریک دیگر حق شفعه به وجود نخواهد امد.

2- در صورتی که دو ملک مفروز -منظور ملکی که متعلق به یک مالک است- در ممر و مجری مشترک باشند، احتمال اینکه حق شفعه به وجود آید وجود دارد. در این باره باید گفت، اگریکی از مالکین ملک مفروز خود را با ممر و مجری منتقل نماید دیگری حق شفعه دارد و چنانچه ملک بدون ممر و مجری منتقل گردد طرف دیگر حق شفعه نخواهد داشت. برای مثال؛ فرض نمایید هر یک از اشخاص الف وب مالک نیمی از یک آپارتمان ده واحدی باشند. در این مثال با توجه به مشترک بودن ممر و مجری در آپارتمان احتمال به وجود آمدن حق شفعه در صورت وجود سایر شرایط قانونی ممکن می باشد.

3- اگر حصه یکی از شرکا وقف باشد، متولی یا موقوف علیهم حق شفعه ندارد .

4- بر اساس ماده 814 قانون مدنی «در بیع فاسد، حق شفعه نیست». در صورتی که بیع انجام شده از جانب شریک به علتی باطل باشد، حق شفعه به وجود نخواهد آمد. درک این مطلب بسیار آسان است، چرا که بیع فاسد اثری در انتقال و تملک ندارد و موجب خروج حصه شریک از مالکیت وی نخواهد شد.

 پس از اخذ به شفعه تکلیف معاملات گذشته چه خواهد شد؟

بر اساس ماده 816 قانون مدنی «اخذ به شفعه، هر معامله ای را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل می نماید». با توجه به ماده مزبور، اعمال حق شفعه کلیه معاملات انجام شده قبل و بعد از عقد بیع را باطل و از درجه اعتبار ساقط می نماید. برای مثال، شریک مال غیر منقول حصه خود را به شخص ب منتقل می کند. شخص ب نیز حصه مبیعه را به شخص دیگری انتقال می دهد. در این فرض اگر شریک اعمال حق شفعه نماید، معامله دوم را نیز باید باطل دانست.

اخذ به شفعه به طرفیت چه کسانی طرح می گردد؟

دعوی اخذ به شفعه می بایست به طرفیت شریک و مشتری طرح گردد. طرح این دعوی صرفاً به طرفیت یکی از اشخاص مزبور صحیح نبوده و با قرار رد دعوی مواجه خواهد شد.

جهت تقدیم دادخواست اخذ به شفعه به کجا مراجعه نماییم؟

شما می توانید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به طرح دعوی اخذ به شفعه اقدام نمایید.

توصیه موکد می نماییم؛ طرح هر دعوی نیازمند دانش و تخصص حقوقی می باشد. وکیل رسمی دادگستری با احاطه کامل به اطلاعات تئوری و کاربردی مربوط به هر دعوی از تخصص کافی، دانش و تبحر کافی در پیشبرد دعاوی حقوقی در مسیر قانونی خود برخوردار می باشند. موسسه حقوقی دادآوران نستوه با بهره گیری از زیده ترین وکلای پایه یک دادگستری متخصص در موضوعات مختلف آماده ارائه خدمات حقوقی به  شما می باشد. گروه وکلای نستوه در مسیر رسیدن به اهداف حقوقی پیش رو همراه شما می باشد. جهت برخورداری از خدمات مشاوره یا وکالتی موسسه حقوقی دادآوران نستوه در دعاوی مربوط به اخذ به شفعه با ما در ارتباط باشید.

روابط عمومی گروه وکلای نستوه 

کلمات کليدی


شفعه چیست
اخذ به شفعه
نحوه اخذ به شفعه
شرایط اخذ به شفعه
دادخواست اخذ به شفعه
شرایط اعمال حق شفعه
اعمال حق شفعه
دعوی اخذ به شفعهجدیدترین اخبار


  حجم بالایی از فارغ‌التحصیلان حقوق در کشور بیکارند
  تأکید رئیس قوه‌قضاییه بر ارتباط مسئولان قضایی با مردم / اطلاع‌رسانی نباید به سخنگو محدود شود
  رئیس جدید قوه قضاییه معرفی گردید
  لایحه تمدید قراردادهای اجاره
  میزان دیه سال 98
  تخلف قاضی از قوانین
  ازدواج کودکان، قانونی یا غیر قانونی
  اعلام نتایج آزمون وکالت 1397
  شگرد جدید کلاهبرداری
  قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر


جدیدترین مقالات


  اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات
  درخواست اجرائیه رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما
  احضار متهم به عنوان مطلع
  دعوای الزام مالک به تعمیرات اساسی عین مستاجره
  تایید انفساخ قرارداد
  انحلال شرکت
  تعدیل اجاره بها
  اثبات ابراء دین
  تقسیم ماترک
  مطالبه شارژ آپارتمان

سوالات متداول حقوقی


  آیا آزمایش دی ان ای می تواند دلیل اثباتی وقوع زنا باشد؟
  مجازات صحنه سازی تصادف چیست؟
  شرط داوری در قرارداد چگونه است؟
  شرایط حق طلاق برای نپرداختن نفقه چیست؟
  استعلام اموال دیگران به چه نحو است؟
  آیا زن می تواند رفع ممنوع الخروجی بخواهد؟
  مجازات مزاحمت به وسیله تلفن چیست؟
  محقون الدم کیست؟
  مهدور الدم کیست؟
  شرایط مجازات قتل جنین چگونه است؟

تماس با ما :


٢٢٨٨١٩۵١ - ٠٢١

٢٢٨٧٣٩٧٢ - ٠٢١

 

موسسه حقوقی دادآوران نستوه (گروه وکلای نستوه)


تهران- خیابان پاسداران- بوستان دوم- ابتدای گیلان- پلاک ۴۶ - طبقه سوم جنوبی


شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۰ صبح الی 20 می باشد.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه حقوقی دادآوران نستوه است