موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

احتیاط در درخواست اعمال مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

در مواردی ممکن است که به عنوان محکوم علیه پرونده های کیفری، با احکام متعدد محکومیت قطعی برای خود مواجه باشید؛ بدین ترتیب که به اتهام ارتکاب جرایم متعدد، در مراجع قضایی متفاوت تعقیب شده و النهایه در مورد همه اتهامات انتسابی خویش، محکومیت قطعی حاصل کرده است.
چنانچه جرایم ارتکابی شما از جمله جرایم مشابه باشد، مانند آنکه چند فقره چک بلامحل صادر کرده و یا چندین فقره مال مسروقه تحصیل کرده باشید؛ در اینصورت با توجه به اینکه در ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید بر خلاف قانون مجازات اسلامی سابق، در موضوع تعدد جرم قاعده جمع مجازاتها اجرا نشده بلکه مجازات اشد اجرا می گردد؛ لذا معمولاً در اين موارد صرفه و صلاح شما اقتضا دارد تا با پیگیری موضوع درخواست صدور رأی ادغامی برای اعمال یک مجازات کرد.
اما در صورتی که احکام محکومیت قطعی شما ناظر بر جرایم متعدد از انواع مختلف باشد؛ مانند آنکه در یک مورد مرتکب کلاهبرداری، در مورد دیگر مرتکب صدور چک بلامحل و در مورد دیگر مرتکب سرقت مقرون به آزار شده باشد و معذالک هیچ یک از شعب اجرای احکام نیز در جریان احکام مختلف محکومیت شما نباشند؛ در این صورت درخواست اعمال مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری «هرچند که برای اعمال مقررات این ماده، تقدیم درخواست ضرورتی ندارد و قاضی اجرای احکام می تواند در صورت اطلاع، رأساً از آخرین دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای اعمال مقررات ماده 510 را نماید» می تواند آثار سوئی برای شما در بر داشته باشد.
برای نمونه اگر در پرونده کلاهبرداری به تحمل 3 سال حبس، در پرونده صدور چک بلامحل به تحمل 9 ماه حبس و در پرونده سرقت مقرون به آزار به تحمل 2 سال حبس محکومیت یافته باشد، جمعاً باید 5 سال و 9 ماه حبس را برای خاتمه دوران محکومیت خویش تحمل کنید.
حال اگر شما در چنین مواردی بخواهد در راستای اجرا مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری پیگیر صدور رأی ادغامی باشید؛ در این صورت این خطر شما را تهدید می کند که با توجه به رویه فعلی، شعبه ذی صلاح با نقض هر سه حکم محکومیت صادره و با اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی، در مورد هر یک از اتهامات مبادرت به تعیین حداکثر مجازات قانونی کند... «برای کلاهبرداری 7 سال، صدور چک بلامحل 2 سال و برای سرقت مقرون به آزار 10 سال حبس تعیین نماید و مجازات حبس اخير به ميزان ده سال اجرا شود».
بدین ترتیب در چنین شرایطی نه تنها اعمال مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری نه تنها نفعی به شما نمی رساند، بلکه باعث افزایش مدت محکومیت  خواهد شد و لذا ضروری است در چنین مواردی بسیار محطاطانه عمل نمایید.

logo-samandehi