موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

الزام مأموران مالیاتی به ارائه رونوشت گزارش رسیدگی

مأموران مالیاتی ملزم به ارائه رونوشت گزارش رسیدگی به مؤدیان مالیاتی می باشند در این راستا چنانچه قصد دارید نسبت به برگ تشخیص مالیاتی خود اعتراض نمایید باید دفاعیات مستدلی را فراهم نمایید.
بنابراین باید بدانید که برگ تشخیص مورد اعتراض، بر چه مبنایی صادر شده است.
برابر قانون مالیاتهای مستقیم مبنای صدور برگ تشخیص، گزارش مکتوبی است که طی آن ممیز مالیاتی شرحی تنظیم و منابع درآمدی مؤدی را احصاء و پس از ذکر دلایل و اطلاعات جمع آوری شده در تعاقب تحقیقات، درآمد مؤدی را تخمین می زند.
بنابراین قدم اول برای فراهم ساختن مستندات دفاع، اخذ رونوشت گزارش رسیدگی می باشد.
در مواردی مشاهده می گردد که مؤدی رونوشت گزارش رسیدگی را مطالبه نموده اند لیکن مأموران مالیاتی از ارائه آن استنکاف ورزیده اند.
حال آنکه مستنداتی که در ذیل می آید صراحت در الزام مأموران مالیاتی، در خصوص ارائه رونوشت گزارشرسیدگی دارد.
برای مطالعه نمونه لایحه اعتراض به هیات حل اختلاف مالیاتی کلیک نمایید.
حتی چنانچه پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی تحت رسیدگی باشد، نماینده سازمان امور مالیاتی مکلف به ارائه رونوشت گزارش رسیدگی می باشد:
از قانون مالیاتهای مستقیم:
ماده ۲۳۷ - برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متكی به دلایل و اطلاعات كافی و به نحوی تنظیم گردد كه كلیه فعالیت های مربوط و ‌درآمدهای حاصل از آن بطور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضاء‌ كنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام كامل و سمت خود را در برگ ‌تشخیص بطور خوانا قید نمایند و مسؤل مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود. و در صورت استعلام مؤدی از نحوۀ ‌تشخیص مالیات مكلفند جزئیات گزارشی را كه مبنای صدور برگ تشخیص مالیات قرار گرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هر گونه توضیحی را در این‌ خصوص بخواهد به او بدهند.
از آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ واصلاحیه های بعدی آن:
ماده ۳۵- مأموران مالیاتی موظفند در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی که مبنای صدور برگ تشخیص مالیات قرار گرفته است را ، به مؤدی تسلیم نمایند .
از دستور العمل دادرسی مالیاتی:
بند ۲۵- تسلیم رونوشت گزارش رسیدگی و اجرای قرار به مؤدی:
در صورت درخواست کتبی مؤدی، یا وکیل یا نماینده قانونی وی، اداره امور مالیاتی یا هیأت حل اختلاف مالیاتی موظف است حسب مورد رونوشت جزئیات گزارش را که مبنای صدور برگ تشخیص مالیات قرار گرفته است و همچنین گزارش اجرای قرار را به وی اعلام نموده و هرگونه توضیحی را که در این خصوص بخواهد به او بدهند.

logo-samandehi