موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

جریمه عدم پرداخت مالیات

در صورت اعتراض به مبلغ مندرج در برگ تشخیص و ارسال پرونده به هیأت حل اختلاف آیا جرایم عدم پرداخت مالیات تعلق می گیرد؟
پاسخ: جریمه مورد اشاره «ماهیانه ۲/۵٪» صحیح است و اعتراض به برگ تشخیص نیز آنرا معلق نخواهد کرد اما چند نکته مهم در این باره حائز اهمیت است:
اولین نکته آن است که مبدأ احتساب جریمه چه زمانی است؟
پاسخ را در سه فرض متفاوت بررسی می کنم:
الف - مؤدی اظهارنامه تسلیم ننموده است: در این فرض جریمه ماهیانه ۲/۵٪ از تاریخ انقضای مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه، به مالیات تعیین شده تعلق می گیرد.
ب - مؤدی اظهارنامه تسلیم نموده و مبلغی را طی اظهارنامه بعنوان مالیات پذیرفته اما همان مبلغ مورد قبول خود را نیز پرداخت ننموده است : در این فرض جریمه ماهیانه ۲/۵٪ از تاریخ انقضای مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه به مالیات تعیین شده تعلق می گیرد.
ج- مؤدی اظهارنامه تسلیم نموده و مبلغی را طی اظهارنامه بعنوان مالیات پذیرفته و آنرا پرداخت نموده لیکن ممیز ، مالیات بیشتری برای او تعیین نموده است: در این فرض نسبت به مبلغ مازاد ، از تاریخ مطالبه جریمه ماهیانه ۲/۵٪ تعلق می گیرد.
دومین نکته آن است که چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو ‌و نیم درصد «۲/۵٪» در ماه نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذكور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد‌ بود.
بنابراین در صورت اعتراض حداکثر یک سال به مالیات مورد اعتراض، جریمه دو ‌و نیم درصد «۲/۵٪» در ماه تعلق خواهد گرفت و پس از آن چنانچه فرایند دادرسی مالیاتی طولانی شده و برگ قطعی مالیات صادر نگردد، جریمه ای به آن تعلق نمی گیرد.

logo-samandehi