موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱

نحوه مطالبه چک از ظهرنویس

 در مواردی قصد داريم  با طرح دعوی حقوقی، وجه چک را علاوه بر صادر كننده از ظهرنويس يا ظهر نويسان نيز مطالبه نماييم ؛ ضروری است كه به نكته مهمي از حيث امكان طرف دعوی قرار دادن ظهرنويس يا ظهرنويسان توجه كنيم.
ماده ٣١٥ قانون تجارت، دعوی عليه ظهرنويس ناقل را در صورتی قابل استماع می داند كه چک صادره ظرف ١٥ روز از سررسيد مطالبه و توسط بانک محال عليه برگشت شده باشد و چنانچه چک از نقطه ای به نقطه ديگر كشور صادر شده باشد؛ ظرف ٤٥ روز از سررسيد، وجه آن چک از بانک محال عليه مطالبه و گواهی عدم پرداخت وجه آن صادر شده باشد؛ در غير اين صورت دعوی مطالبه وجه چک عليه ظهرنويس ناقل قابل استماع نخواهد بود.
لازم به ذكر است كه مقررات ماده ٣١٥ قانون تجارت صرفاً شمول بر ظهر نويس ناقل دارد نه ظهر نويس ضامن؛ از اين رو مواعد مقرر در ماده ٣١٥ قانون تجارت در رابطه با ظهرنويس ضامن لازم الرعايه نيست.             
بر همين منوال در مواردی كه خواهان، دعوی مطالبه وجه چک را به طرفيت ظهرنويس نيز مطرح كرده باشد و ما به عنوان وكيل ظهرنويس در دعوی مطروحه مداخله داشته باشيم ؛ بايد با بررسی تاريخ سررسيد چک و تاريخ صدور گواهی عدم پرداخت وجه آن، از رعايت مواعد مقرر در ماده ٣١٥ قانون تجارت توسط خواهان اطمينان حاصل نماييم و در صورتي كه دارنده چک در مواعد مقرر قانونی مبادرت به مطالبه وجه چک از بانک محال عليه نكرده باشد؛ با ايراد عدم رعايت مواعد مقرر قانونی، صدور قرار عدم استماع دعوی را از دادگاه تقاضا كنيم.

logo-samandehi